Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Projekty DC > Centrum pre deti a rodiny DC-SK SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Centrum pre deti a rodiny DC-SK Vytlač článok Vytlač článok

Rozhodnutie o akreditácii: Akreditacia DC-SK č. 8300/2019-M_OAK

 

V minulosti hlavný programom Detského centra Slovensko bolo vytváranie efektívnejších foriem náhradnej starostlivosti, ako alternatíva ku zastaralej štátnej koncepcii náhradnej starostlivosti, organizovanej formou kolektívnej výchovy v detských domovoch. Odvtedy už ubehlo viac ako 20 rokov. V súčasnosti je našou prioritou starostlivosť o 51 detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou alebo výchovným opatrením prednostne v profesionálnych náhradných rodinách. Posledných 5 rokov sa Detské centrum Slovensko, ktoré zastupovalo aj Združenie zástupcov neštátnych detských domovov angažovalo do úpravy veľkej novely zákona č. 305 o sociálnoprávnej ochrane deti a sociálnej kuratele ..., schválenej NR SR, ktorá sa už naplno začína uplatňovať od 1. januára 2019. Z nášho pohľadu ide o zásadnú zmenu prístupu ku deťom s ohrozenou výchovou v širšom slova zmysle a ich rodinám, ktoré starostlivosť o ne nezvládajú.

 

V intenciách novelizovaného zákona zmenilo Detské centrum Slovensko aj zameranie svojej samostatnej diagnostickej skupiny dnes už Centra pre deti a rodiny DC-SK, ktorá okrem detí do nej umiestnených na rozhodnutia súdu, bude prijímať aj deti na základe dohody s rodičom, ktorý výchovu svojho dieťaťa nezvláda. V ďalšom kroku, ale až od začiatku roku 2020 DC-SK vytvorí priestor, aby spolu s dieťaťom, mohol byť na pobyt umiestnený aj rodič dieťaťa.

 

Centrum pre deti a rodiny DC-SK

Denná kapacita: 57 detí vrátane mladých dospelých
Zmluvne dohodnutá kapacita z ÚPSVaR: 51 detí vrátane mladých dospelých

Profesionálne obsadenie:


PaedDr. Viktor Blaho - autor projektu, zakladateľ, zástupca zriaďovateľa DC-SK, výkonný riaditeľ CDR DC-SK a zodpovedný zástupca akreditovaného subjektu,

 

PhDr. Silvia Pančíková - riaditeľka centra podpory pobytových opatrení SPOD v CDR DC-SK, vedúca špeciálnej prípravy pre profesionálnych náhradných rodičov,

Mgr. et. Bc. Soňa Balážová
- psychológ pre pobytové opatrenia v PNR,

Mgr. Katarína Poliaková - psychológ diagnostickej skupiny,

Mgr. Lenka Demková - sociálna pracovníčka pre pobytové opatrenia v PNR, t.č. MD,

Mgr. Janka Kolárová - sociálna pracovníčka pre pobytové opatrenia v PNR,

Mgr. Martina Pulščáková - sociálna pracovníčka pre samostatnú diagnostickú skupinu                a pobytové opatrenia na základe dohody s rodičmi,

Dominika Šišovská - vychovávateľka samostatnej diagnostickej skupiny,

Mgr. Gabriela Garajová - vychovávateľka samostatnej diagnostickej skupiny

Dana Bartošová - pomocná vychovávateľka samostatnej diagnostickej skupiny,
Mgr. Petra Blahová - pomocná vychovávateľka samostatnej diagnostickej skupiny,
Mgr. Oľga Barcajová - pomocná vychovávateľka samostatnej diagnostickej skupiny,

náhradní rodičia - 18 profesionálnych náhradných rodičov,
Mariana Matajová - účtovné oddelenie, účtovný servis náhradným rodinám,
Mária Jurštáková - vedúca kuchyne, skladové hospodárstvo,

Kvetoslava Hladišová - oddelenie údržby,

Jozef Janiga - oddelenie údržby,

 

Súčasný PROGRAM CENTRA PRE DETI A RODINY Detského centra Slovensko, platný od 1. 1.2019.

 

 

A takto to vyzeralo do konca roku 2018, ciele však ostávajú rovnaké i naďalej.

 

Detské centrum presadzuje, aby sa deti odkázané na náhradnú starostlivosť dostali späť do vlastnej rodiny a pokiaľ to nie je možné, tak do „náhradnej rodiny“ – adoptívnej rodiny, pestúnskej rodiny, profesionálnej náhradnej rodiny.

 

V rámci hľadania efektívnejších foriem náhradnej starostlivosti a ich realizácie, zriadilo DCSK v októbri roku 1999 prvý virtuálny neštátny detský domov, ktorému dalo názov „Náhradné rodiny Detského centra“. Tento detský domov pozostáva z profesionálnych náhradných rodín situovaných v regióne Žilinského samosprávneho kraja a aj v iných krajoch. Takto organizovaná forma neštátnej náhradnej starostlivosti bola do roku 2001 na Slovensku zriedkavá. Detské centrum vytvorilo na Slovensku vzor pre transformáciu nevyhovujúcich štátnych detských domovov. V roku 2007 bola kapacita domova doplnená na 40 detí v 15 profesionálnych náhradných rodinách (19 profesionálnych rodičov) a jednej diagnostickej  skupine.


Domov detí NÁHRADNÉ RODINY DC-SK

Denná kapacita: 43 detí

Profesionálne obsadenie:

PaedDr. Viktor Blaho - autor projektu, zakladateľ, zástupca zriaďovateľa DC-SK, zodpovedný zástupca akreditovaného subjektu

PhDr. Silvia Pančíková - riaditeľka, sociálna pracovníčka, poradenská činnosť pre náhradných rodičov, vedúca špeciálnej prípravy pre profesionálnych rodičov
Mgr. et. Bc. Soňa Balážová - psychológ, poradenská činnosť pre náhradných rodičov DCSK, soc. pracovník
PaedDr. Viktor Blaho - špeciálny pedagóg,

Mgr. Lenka Čepová - pomocná vychovávateľka, od júna 2018 sociálna pracovníčka

Mgr. Roman Vrabko - vychovávateľ, do 30. 6.2018
Mgr. Denisa Krížová -
vychovávateľka, do 30. 6.2018

Róbert Haverla - pomocný vychovávateľ, do 30. 6.2018

PaedDr. Miroslav Borák - špeciálny pedagóg

náhradní rodičia - 16 profesionálnych náhradných rodičov
Magda Jurgošová - účtovné oddelenie, účtovný servis náhradným rodinám
Mária Jurštáková - vedúca kuchyne, skladové hospodárstvo

Kvetoslava Hladišová - oddelenie údržby,

Miroslav Bystričan - oddelenie údržby

 

V septembri roku 2006 zriadilo Detské centrum Slovensko pri Domove detí NÁHRADNÉ RODINY DC-SK samostatnú diagnostickú skupinu pre deti s nariadeným výchovným opatrením, predbežným opatrením a s nariadenou ústavnou starostlivosťou súdom.

 Samostatná diagnostická skupina (t.č. pozastavená od júna 2018, všetky deti sú umiestnené v profesionálnych náhradných rodinách) podľa § 53 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele je zriadená najmä na účel vhodného a zodpovedajúceho

 • zaradenia dieťaťa do profesionálnej rodiny detského domova,
 • zaradenia dieťaťa do samostatnej skupiny detského domova,
 • zaradenia dieťaťa do špecializovanej samostatnej skupiny detského domova,
 • navrhnutia preradenia dieťaťa do iného detského domova alebo iného zariadenia,

Samostatná diagnostická skupina najmä

a) vykonáva odbornú diagnostiku,

b) vypracúva diagnostickú správu o dieťati na účely spracovania individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa po skončení pobytu v samostatnej diagnostickej skupine,

c) realizuje opakovanú diagnostiku (rediagnostiku) detí vlastného detského domova

 

 

Samostatná diagnostická skupina pri Detskom domove NÁHRADNÉ RODINY Detského centra vSlovensko  Ružomberku, používa pri svojej práci rôzne terapie, medzi nimi aj  metódu EEG biofeedback, aplikovanú certifikovanými odborníkmi.

 

 

neurofeedback_400

 

Podstatou metódy je princíp biologickej spätnej väzby slúžiaci na autoreguláciu mozgovej aktivity s cieľom lepšie ovládať a harmonizovať činnosť mozgu.

 

EEG biofeedback je metóda, ktorá umožní optimálne fungovanie mozgových vĺn. Pomocou biologickej spätnej väzby sa naučí dieťa lepšie sústrediť, ľahšie zvládať učivo v škole, relaxovať. Pri dostatočne dlhom tréningu je dieťa schopné zlepšiť svoje správanie v škole aj doma, redukujú sa problémy v medziľudských vzťahoch. EEG biofeedback je overená liečba, ktorá sa odporúča najmä pri:

 • Poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADD/ADHD)
 • Špecifických  poruchách učenia:

-  Dyslexia

-  Dysgrafia

-  Dysortografia

-  Dyskalkúlia

 • Poruchách spánku:

-  Problémy zo zaspávaním

-  Nespavosť

-  Desivé sny

 • Poruchách správania
 • Poruchách koordinácie a motoriky
 • Poruchách vyvolaných stresom (zlé výchovné prostredie, zaťažujúca rodinná situácia)

Tréning za pomoci EEG biologickej spätnej väzby je neinvazívny, bezbolestný a hravý. Pokiaľ je realizovaný odborníkom, nepredstavuje riziko, pretože nemá vedľajšie účinky. Nie je návykový a jeho efekt je dlhodobý.

 

KLIENT
sleduje hru na

obrazovke a ovláda ju

svojou aktivitou - snaží

sa, aby auto šlo vpravo

a primerané rýchlo

 

 

biofeedback_1_514

POČÍTAČ
ukazuje zmeny

EEG spektra klienta

počas hry.

biofeedback_2_201

TERAPEUT
dohliada nad celým

procesom tréningu,

sleduje snímané hodnoty

na počítači a podľa

potreby nastavuje

náročnosť hry

 

(schéma prevzatá z časopisu o psychológii)

Portál pre každého psychológa

 

 

V priestoroch diagnostickej skupiny sú vyčlenené aj ubytovacie priestory na krátkodobé ubytovanie rodičov dieťaťa, ak je nutná ich účasť počas diagnostiky dieťaťa alebo uloženého výchovného opatrenia.

 

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 

 

 

Klikni ? ÚVODNÁ STRÁNKA ? Klikni


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

  generálny partner

  pre aktivity v prospech pomoci deťom
  v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR zo 6. 5.2019


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2019

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!