Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Projekty DC > Centrum pre deti a rodiny DC-SK SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Centrum pre deti a rodiny DC-SK Vytlač článok Vytlač článok

Rozhodnutie o akreditácii: Akreditacia DC-SK č. 8300/2019-M_OAK

 

V rámci hľadania efektívnejších foriem náhradnej starostlivosti a ich realizácie, zriadilo DCSK v októbri roku 1999 prvý virtuálny neštátny detský domov, ktorému dalo názov „Náhradné rodiny Detského centra“. Tento detský domov pozostával z profesionálnych náhradných rodín situovaných v regióne Žilinského samosprávneho kraja a aj v iných krajoch. Takto organizovaná forma neštátnej náhradnej starostlivosti bola do roku 2001 na Slovensku zriedkavá. Detské centrum vytvorilo na Slovensku vzor pre transformáciu nevyhovujúcich štátnych detských domovov. V roku 2006 bola kapacita domova doplnená na 40 detí v profesionálnych náhradných rodinách a v samostatnej diagnostickej skupine. V roku 2018 sa detský domov premenoval po novele zákona č. 305 o sociálnoprávnej ochrane deti a sociálnej kuratele ... na Centrum pre deti a rodiny DC-SK, ktorý má v súčasnosti kapacitu 57 detí v profesionálnych náhradných rodinách, v diagnostickej skupine a v skupine pre mladých dospelých.

 

V intenciách novelizovaného zákona zmenilo Detské centrum Slovensko aj zameranie svojej samostatnej diagnostickej skupiny dnes už Centra pre deti a rodiny DC-SK, ktorá okrem detí do nej umiestnených na rozhodnutia súdu, bude prijímať aj deti na základe dohody s rodičom, ktorý výchovu svojho dieťaťa nezvláda. V ďalšom kroku, ale až od začiatku roku 2020 DC-SK vytvorí priestor, aby spolu s dieťaťom, mohol byť na pobyt umiestnený aj rodič dieťaťa. Z nášho pohľadu ide o zásadnú zmenu prístupu ku deťom s ohrozenou starostlivosťou v širšom slova zmysle a ich rodinám, ktoré starostlivosť o ne nezvládajú.

 

 

Centrum pre deti a rodiny DC-SK


Denná kapacita: 57 detí vrátane mladých dospelých
Zmluvne dohodnutá kapacita z ÚPSVaR: 51 detí vrátane mladých dospelých

Personálne obsadenie:


PaedDr. Viktor Blaho - autor projektu, zakladateľ, štat. zástupca zriaďovateľa CDR

 

PhDr. Silvia Pančíková - riaditeľka CDR DC-SK, zodpovedný zástupca akreditovaného subjektu, poradenská činnosť pre náhradných rodičov, vedúca špeciálnej prípravy pre profesionálnych náhradných rodičov,
Mgr. Katarína Poliaková - psychológ pre PNR, 

Mgr. Alžbeta Šramová - psychológ pre diagnostickú skupinu,

Mgr. Jana Kolárová - sociálna pracovníčka pre PNR,

Mgr. Lenka Demková - sociálna pracovníčka pre diagnostickú skupinu,

 

Mgr. Vojtech Knapek - vychovávateľ,

Mgr. Petra Blahová - vychovávateľka,

Michaela Jánošíková - pom. vychovávateľka,

Mgr. Oľga Walton Barcajová - pom. vychovávateľka,

Edita Golierová - pom. vychovávateľka,

Náhradní rodičia - 14 profesionálnych náhradných rodičov,

Mariana Matajová - účtovné oddelenie, účtovný servis náhradným rodinám,
Mária Jurštáková - vedúca kuchyne, skladové hospodárstvo,

Kvetoslava Hladišová - oddelenie údržby,

Lubomír Šišovský - oddelenie údržby

 

PROGRAM CENTRA PRE DETI A RODINY Detského centra Slovensko, platný od 1. 2.2024.

 

 Samostatná diagnostická skupina podľa § 53 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele je zriadená najmä na účel vhodného a zodpovedajúceho

 • zaradenia dieťaťa do profesionálnej rodiny CDR,
 • zaradenia dieťaťa do samostatnej skupiny CDR,
 • zaradenia dieťaťa do špecializovanej samostatnej skupiny CDR,
 • navrhnutia preradenia dieťaťa do iného detského domova alebo iného zariadenia,

Samostatná diagnostická skupina najmä

a) vykonáva odbornú diagnostiku,

b) vypracúva diagnostickú správu o dieťati na účely spracovania individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa po skončení pobytu v samostatnej diagnostickej skupine,

c) realizuje opakovanú diagnostiku (rediagnostiku) detí vlastného CDR

 

 

Samostatná diagnostická skupina pri Centre pre deti a rodiny DC-DK v  Ružomberku, používa pri svojej práci rôzne terapie, medzi nimi aj  metódu EEG biofeedback, aplikovanú certifikovanými odborníkmi.

 

 

neurofeedback_400

 

Podstatou metódy je princíp biologickej spätnej väzby slúžiaci na autoreguláciu mozgovej aktivity s cieľom lepšie ovládať a harmonizovať činnosť mozgu.

 

EEG biofeedback je metóda, ktorá umožní optimálne fungovanie mozgových vĺn. Pomocou biologickej spätnej väzby sa naučí dieťa lepšie sústrediť, ľahšie zvládať učivo v škole, relaxovať. Pri dostatočne dlhom tréningu je dieťa schopné zlepšiť svoje správanie v škole aj doma, redukujú sa problémy v medziľudských vzťahoch. EEG biofeedback je overená liečba, ktorá sa odporúča najmä pri:

 • Poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADD/ADHD)
 • Špecifických  poruchách učenia:

-  Dyslexia

-  Dysgrafia

-  Dysortografia

-  Dyskalkúlia

 • Poruchách spánku:

-  Problémy zo zaspávaním

-  Nespavosť

-  Desivé sny

 • Poruchách správania
 • Poruchách koordinácie a motoriky
 • Poruchách vyvolaných stresom (zlé výchovné prostredie, zaťažujúca rodinná situácia)

Tréning za pomoci EEG biologickej spätnej väzby je neinvazívny, bezbolestný a hravý. Pokiaľ je realizovaný odborníkom, nepredstavuje riziko, pretože nemá vedľajšie účinky. Nie je návykový a jeho efekt je dlhodobý.

 

KLIENT
sleduje hru na

obrazovke a ovláda ju

svojou aktivitou - snaží

sa, aby auto šlo vpravo

a primerané rýchlo

 

 

biofeedback_1_514

POČÍTAČ
ukazuje zmeny

EEG spektra klienta

počas hry.

biofeedback_2_201

TERAPEUT
dohliada nad celým

procesom tréningu,

sleduje snímané hodnoty

na počítači a podľa

potreby nastavuje

náročnosť hry

 

(schéma prevzatá z časopisu o psychológii)

Portál pre každého psychológa

 

 

V priestoroch diagnostickej skupiny sú vyčlenené aj ubytovacie priestory na krátkodobé ubytovanie rodičov dieťaťa, ak je nutná ich účasť počas diagnostiky dieťaťa alebo uloženého výchovného opatrenia.

 

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 

 

 

Klikni ? ÚVODNÁ STRÁNKA ? KlikniDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

  generálny partner

  pre aktivity v prospech pomoci deťom
  v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!