Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Projekty DC > Centrum pre deti a rodiny DC-SK > Profesionálna náhradná rodina SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Profesionálna náhradná rodina Vytlač článok Vytlač článok


Profesionálna náhradná rodina - PNR, ako rodinná forma náhradnej ústavnej starostlivosti v zákone č. 305/2005 Z. z. uvádzaná ako profesionálna náhradná rodina - PNR, je metódami, formami a vnútornými vzťahmi prirovnateľná k rodine, ktorá sa stará o osvojené dieťa alebo o dieťa v pestúnskej alebo osobnej starostlivosti. Rozdiel je najmä v tom, že o umiestnení dieťaťa do PNR rozhoduje centrum pre deti a rodiny alebo akreditovaný subjekt, ktorý má kompetencie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí na základe zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele a rozhodnutie o osvojení alebo o pestúnskej starostlivosti vydáva súd podľa toho istého zákona a iných príslušných zákonov.

 

Profesionálny náhradný rodič poskytuje starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou vo svojom vlastnom rodinnom prostredí a to 24 hodín denne. PNR je organizačnou súčasťou detského domova alebo akreditovaného subjektu, ktorý má oprávnenie na vykonávanie príslušných opatrení sociálnoprávnej ochrany v zariadení.

 

Profesionálne náhradné rodičovstvo nie je rodinnoprávnym ale pracovnoprávnym vzťahom, so zachovaním podľa možnosti všetkých atribútov zdravého rodinného života a výchovy detí v rodine. Profesionálnu rodinu už stavia zákon od roku 2005 do vhodnejšej pozície ako má detský domov s akoukoľvek inou formou organizácie náhradnej ústavnej starostlivosti, napr. v samostatnej skupine so striedajúcimi sa vychovávateľmi.

 

Profesionálny náhradný rodič podpíše pracovnú zmluvu s centrom pre deti a rodiny a stáva sa jeho zamestnancom, pričom jeho pracovnou náplňou je komplexná starostlivosť o dieťa s využitím bohatého servisu pomoci jej zriaďovateľa, t.j. najmä pomoci odborníkov - psychológa, špeciálneho pedagóga, sociálneho pracovníka, prípadne terapeuta, ale aj pomoci ekonomickej a inej technickej pomoci. Za týchto okolností dokáže profesionálna náhradná rodina zvládnuť popri svojich deťoch aj výchovu ďalších detí, a to aj s výchovnými alebo vážnejšími zdravotnými problémami.

 

Jeden profesionálny náhradný rodič môže mať v osobnej starostlivosti najviac tri deti. V prípade viacerých detí sa môžu stať profesionálnymi náhradnými rodičmi obaja manželia.

 

Podmienkou aby sa mohol rodič stať profesionálnym náhradným rodičom je tiež ukončené stredoškolské vzdelanie bez maturity a špeciálna príprava v rozsahu 21 až 80 hodín, ktorú poskytuje aj Detské centrum Slovensko alebo iný akreditovaný subjekt.

 

Do profesionálnej náhradnej rodiny je možné prijať dieťa s rôznymi výchovnými alebo zdravotnými problémami. Veľkou výhodou PNR oproti osvojeniu a pestúnskej starostlivosti je aj to, že takéto rodiny "vedia" pomôcť aj starším deťom.

 

MZDOVÉ PODMIENKY: Zmluvná mzda profesionálneho náhradného rodiča sa skladá zo základného platu, príplatku za bývanie detí v súkromnom priestore profesionálneho náhradmného rodiča, toto sa potom rieši ešte aj osobitne mimo mzdy a to jednorázovým nezdaneným príspevkom vo výške 2,5 násobku - zvýši sa na 3 násobok životného minima, ďalej z príplatku za stupeň obtiažnosti práce profesionálneho náhradného rodiča, z osobného ohodnotenia za kvalifikovaný výkon profesionálneho náhradného rodiča v súvislosti aj s dĺžkou praxe. Plat PNR sa pohybuje od Euro 812,-  po Euro 1 300,-, v závislosti aj od počtu detí, t.j. jeden profesionálny náhradný rodič sa môže starať o minimálne 1 a max. až o 3 deti.

 

Návlady na starostlivosť o dieťa: PNR je na jedno dieťa poskytnutý príspevok na životné potreby vo Výške 2 - 2,5 násobku životného minima na nezaopatrené dieťa alebo mladého dospelého.

 

Bližšie informácie na 0903 725 109, 0903 731 750, alebo e-mailom na rodina (zavináč)detskecentrum.sk.


Klikni ? ÚVODNÁ STRÁNKA ? KlikniDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!