Detské centrum Detské centrum  
Detské centrum PRIORYTETY CENTRUM DZIECKA SŁOWACJA SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Detské centrum

PRIORYTETY CENTRUM DZIECKA SŁOWACJA Vytlač článok Vytlač článok

vlajka_polska_270

 

Kontakt:


Detské centrum Slovensko

Centrum Dziecka Słowacja

 

K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Republika Słowacka

 

tel.: +421 44 4341 636
fax: +421 44 4341 735
telefon komórkowy: +421 903 731 750, +421 903 731 234
e-mail: detskecentrum(Kod e-mail)detskecentrum.sk

 

Bank:

 

VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX
IBAN: SK75 0200 0000 0002 9454 7342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: 1100 0000 0029 2887 6551

 


 

PRIORYTETY CENTRUM DZIECKA SŁOWACJA


Centrum Dziecka Słowacja(Detské Centrum Slovensko –  DCSK) – pierwsza na Słowacji organizacja  pomagająca dzieciom objętym opieką zastępczą, która powstała 28.11.1990 w Rużomberku, dzięki stowarzyszeniu obywateli w oparciu o wspólny cel, którym jest pomoc niepełnosprawnym dzieciom.

Jest najstarszą organizacją o charakterze non-profit działającą na Słowacji. Korzenie formowania zespołu, z którego później powstało Centrum Dziecka Słowacja, sięgają roku 1979.

Pomysł założenia tej organizacji narodził się z potrzeby ściślejszej obrony praw dzieci i był ważnym krokiem dla istniejącej już wtedy grupy wolontariuszy, którzy od roku 1980 organizowali dla dzieci z domów dziecka różne sportowe i turystyczne imprezy, w ramach integralnego wychowania dzieci objętych opieką zastępczą.

Główny cel Centrum Dziecka Słowacja ukształtował się w roku 1980. Krajowy zakres organizacji został ściśle skoncentrowany na dzieciach i młodzieży skierowanych do opieki zastępczej, a więc na dzieci i młodzież, które z różnych przyczyn nie mogły być wychowywane w swojej własnej biologicznej rodzinie. Ponadto wolontariusze Centrum Dziecka Słowacja pomagają dzieciom niepełnosprawnym.

Działalność Centrum Dziecka Słowacja na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży, skierowanym do opieki zastępczej jest wielokierunkowa, można ją nazwać jako socjalną i ekonomiczną:

 

 

PRIORYTET 1

Tworzenie warunków na efektywniejsze formy opieki zastępczej dla dzieci, utworzenie zawodowych rodzin zastępczych, wspieranie działań naprawczych w dysfunkcjonalnej rodzinie i wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej dla dzieci


W 1999 roku CENTRUM DZIECKA SŁOWACJA założyło pierwszy niepaństwowy Dom Dziecka RODZINY ZASTĘPCZE[1], który wychował do tego czasu 41 dzieci w 15-tu zawodowych rodzinach zastępczych i w jednej grupie diagnostycznej, która ma na celu diagnozowanie dzieci przed umieszczeniem ich do różnych form opieki zastępczej.

Na Słowacji żyje w tradycyjnych domach dziecka z obowiązującym zbiorowym wychowaniem nadal tysiące dzieci w wieku 0-25 lat. Należy zwrócić uwagę, że jeszcze w wielu przypadkach, wyposażenie tych domów nie spełnia obecnych wymogów i stoi na granicy poszanowania praw dziecka. Nawet gdy państwo stara się wprowadzić zmiany poprawiające sytuację w tej dziedzinie, jest to bardzo powolny proces, nierzadko pozbawiony głębszego zastosowania wiedzy naukowej (w dużym stopniu wynika to z przyczyn ekonomicznych). Dzieci, już dorosłe, po odejściu z domów dziecka nie są odpowiednio przygotowane do samodzielnego życia, a wiele z nich nadal pozostaje w kategorii uzależnionych, społecznie upośledzonych obywateli. Ponad 7.000 dzieci jest umieszczonych w opiece zastępczej lub adopcyjnej. Te dzieci miały więcej szczęścia, ich wychowaniem zajmują się rodzice zastępczy.

 

Dziś możemy mówić o nowej efektywniejszej formie państwowej opieki zastępczej: o zawodowych rodzinach zastępczych, do których mogą się dostać również dzieci, które nie są prawnie wolne (rodzice posiadają prawa rodzicielskie) oraz dzieci, które z różnych innych przyczyn nie mogą dostać się do opieki adopcyjnej lub niezawodowej rodziny zastępczej i są zmuszone do pozostania w ponurych budynkach państwowych domów dziecka, gdzie jeszcze stale przeważa zbiorowe wychowanie. Chociaż umieszczenie dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej  jest uchwalone od 1993 roku i w ramach opieki zastępczej zajmuje pierwsze miejsce, realizacja tego prawa dokonuje się w wielu przypadkach powolnie i fragmentarycznie. Nadal tysiące dzieci pozostaje w domach dziecka, które nie mogą zastąpić im rodziny.

 

PRIORYTET 2

Psychospołeczna i ekonomiczna pomoc młodzieży i dorosłym obywatelom, którzy przeszli pobyt w ośrodku opieki zastępczej, bezpośrednio po ukończeniu czasu ustawowej opieki.


Zadaniem psychospołecznej pomocy DC jest pomoc obywatelom, którzy ukończyli pobyt w opiece zastępczej. To zadanie pełni od 1996 KCM – Centrum Kryzysowe dla Młodzieży. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie „pierwszej pomocy” młodzieży, która zakończyła pobyt w domu dziecka. Pierwsza pomoc oznacza zapewnienie podstawowych psycho-społecznych usług, tzn.: zakwaterowanie, poradnictwo i poszukiwanie pracy. Klientami KCM są również rodziny, których małżonkowie, lub co najmniej jeden z nich jest wychowankiem domu dziecka lub rodziny zastępczej. Głównym celem pomocy takim rodzinom jest wzmocnienie ich funkcji, ale także często ochrona rodzinnego związku, zwłaszcza, gdy w rodzinie są już dzieci. Podczas pracy KCM korzysta ze środków ekonomicznych, pełni rolę doradczą, podejmuje współpracę z zainteresowanymi instytucjami, rodzeństwem i bliską rodziną klienta. KCM zapewnia pomoc na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że klient dobrowolnie przyjmuje pomoc. Nie rzadko zdarza się, że były klient KCM później staje się wolontariuszem DCSK. Niektórzy klienci, po powtarzających się niepowodzeniach w życiu, ponownie domagają się pomocy i ochrony ze strony DC.

 

 

PRIORYTET 3

Pomoc dzieciom i młodzieży, które są już objęte instytucjonalną opieką zastępczą, czy też są w rodzinie zastępczej – stworzenie odpowiednich warunków dla ich wszechstronnego rozwoju, z naciskiem na ich skuteczną integrację w społeczeństwie.


W ramach pomocy placówce opiekuńczej i dzieciom, które są umieszczone w instytucjonalnej opiece zastępczej – w domach dziecka na Słowacji, CENTRUM DZIECKA SŁOWACJA organizuje oryginalne projekty. Są to m.in.: zawody pływackie, turniej szachowy, zawody sprawnościowe (bieganie, wiązanie węzłów, rzut do celu, orientacja w terenie, przejście między linami), Mistrzostwa w mini-footballu, turniej tenisa stołowego, zabawy i sporty zimowe (zjazdowe i biegowe dyscypliny) dla dzieci i młodzieży z domów dziecka na Słowacji.

 

W tym obszarze działalności CENTRUM DZIECKA SŁOWACJA nieodłącznym elementem jest organizacja zimowych i letnich obozów dla dzieci i młodzieży z domów dziecka,  rodzin zastępczych, podstawowych szkół specjalnych, diagnostycznych centr i centr kryzysowch.

 

Każdego roku DCSK organizuje letnie obozy górskie dla dzieci i młodzieży w wieku 12-25 lat, nieprzerwanie od 1981 roku. Dla mniejszych dzieci w wieku 3-11 lat DC organizuje co roku wypoczynek we własnym obiekcie w Rużomberku.

 

 

PRIORYTET 4

Współpraca z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą, wymiana informacji, tworzenie ustaw prawnych oraz ochrona dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych.


W ramach współpracy z krewnymi i z innymi organizacjami, Centrum Dziecka współpracuje ze Słowacką Radą Humanitarną, gdzie ma swojego przedstawiciela. W dziedzinie przekształcania domów dziecka współpracuje głównie z „Centrum Návrat” i ze Stowarzyszeniem „Úsmev”, przygotowując propozycje zmian legislacyjnych dotyczących opieki zastępczej. 26-tego lutego 1991 r. ówczesny dyrektor Centrum Dziecka dr Viktor Blaho zainicjował utworzenie forum[2] pracowników domów dziecka na Słowacji, które rok później zostało przemianowane na związek pracowników domów dziecka. W 2004, DC zainicjowało współpracę z niepaństwowymi domami dziecka na Słowacji, która doprowadziła do założenia w 2006 r. Stowarzyszenia Przedstawicieli niepaństwowych Domów Dziecka.

Z zagranicznych partnerów DC odnowiło współpracę z Kinderdorf Pestalozzi Trogen w Szwajcarii. Centrum Dziecka współpracowało z Kancelarią francusko-słowackiej przyjaźni we Francji. W 2003 r. DC nawiązało współpracę z francusko-niemiecką telewizją ARTE przy utworzeniu filmu o rodzinach zastępczych na Słowacji, który pierwszy raz był emitowany w programie ARTE 27 maja 2004 r. W kwietniu 2003 roku 4 przedstawicieli Centrum Dziecka odwiedziło przyjaciół z Fundacji „Nasz Dom” i Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa w Poznaniu, w celu nawiązania współpracy i rozeznania sytuacji na temat opieki zastępczej w Polsce. W lipcu 2008 w posiadłości Centrum Dziecka pracowało 75 przyjaciół z Virgini (USA).

 

Fakty:


CENTRUM DZIECKA jest najstarszą organizacją non-profit tego typu na Słowacji, której zespół zaczął formować się od roku 1979.

 

W 1981 r. zespół przyjaciół utworzył tradycję letnich obozów dla dzieci z domów dziecka (uczestniczy w nich aż 1700 dzieci rocznie).

 

W 1983 r. zespół przyjaciół utworzył tradycję organizowania zimowych i letnich sportowych imprez dla dzieci z domów dziecka z całej Słowacji – zjazdowe wyścigi, wyścigi w jeździe na łyżwach, sztafety biegu na łyżwach, zawody pływackie, turniej szachowy, zawody sprawnościowe (bieganie, wiązanie węzłów, rzut do celu, orientacja w terenie, przejście między linami), turniej tenisa stołowego i zawody w mini-footballu.

W 1990 r. zespół przyjaciół Centrum Dziecka założył pierwszą organizację pomagającą dzieciom na Słowacji, które zostały skierowane do opieki zastępczej.

 

W 1994 r. Centrum Dziecka założyło pierwsze Kryzysowe Centrum dla młodzieży pomagające młodym ludziom, wychowywanym w domach dziecka, przygotować się do samodzielnego życia w społeczeństwie.

 

W 1999 r. Centrum Dziecka założyło pierwszy niepaństwowy Dom Dziecka RODZINY ZASTĘPCZE DC, który sprawuje opiekę nad ok. 40 dziećmi, znajdującymi się w 15-tu zawodowych rodzinach zastępczych i w jednej diagnostycznej grupie, która jest skoncentrowana na dzieciach z problemami i diagnozowaniu ich przed umieszczeniem do różnych form opieki zastępczej.

 

Główny cel Centrum Dziecka odnoszący się do przyszłości to dać rodzinę zastępczą jak największej liczbie dzieci skierowanych do opieki zastępczej, aby też mogły mieć kochającą matkę i ojca, oczywiście z zastrzeżeniem, aby przede wszystkim mogły wrócić do własnych rodziców.

 

W styczniu 2005 roku Prezydent Słowackiej Republiki odznaczył matkę zastępczej rodziny Centrum Dziecka, panią Dankę Šamíkovú, Krzyżem – „Pribinovy kríž III. Triedy”, za opiekę nad dziećmi skierowanymi na wychowanie w opiece zastępczej.

Pani Danka Šamíkova, oprócz dwójki własnych dzieci, przygotowała do życia 20 dzieci, a 5 jest jeszcze  stale pod opieką jej rodziny.

 

W czerwcu 2008 r. odbyło się spotkanie stowarzyszenia członków CENTRUM DZIECKA – Społeczność dla pomocy dzieciom na Słowacji, skierowanym na wychowanie w opiece zastępczej, podczas którego jego nazwę przeformułowano na: CENTRUM DZIECKA SŁOWACJA. Nazwa oznacza pierwsze słowackie stowarzyszenie pomagające dzieciom objętym opieką zastępczą.

CENTRUM DZIECKA SŁOWACJA posiada własne logo i nazwę: Centrum Dziecka Słowacja, zapisaną w rejestrze w Urzędzie Własności Przemysłowej Republiki Słowackiej pod numerem 193061.

Centrum Dziecka jest członkiem SŁOWACKIEJ RADY HUMANITARNEJ i ma swojego przedstawiciela w Słowackiej Radzie Humanitarnej.

Centrum Dziecka jest członkiem STOWARZYSZENIA PRZEDSTAWICIELI NIEPAŃSTWOWYCH DOMÓW DZIECKA w Republice Słowackiej (RS) i ma prawo także w wyborze przedstawicieli tego stowarzyszenia. Dyrektor Centrum Dziecka Słowacja był od 2006 r. pierwszym prezesem tego stowarzyszenia.

 

 

Prezydent Centrum Dziecka Słowacja

 


 

Dr Viktor Blaho, kontakt


Prezydent DCSK od 1996 r. (we wcześniejszych kadencjach: inż. Dana Hrčková do 1992 i mgr Juraj Pšeno do 1996).

Piątą kadencję jest członkiem Pośrednictwa Słowackiej Rady Humanitarnej, członek Komitetu (do 21 lipca 2007 pierwszy prezes) Stowarzyszenia przedstawicieli niepaństwowych domów dziecka w RS.

Viktor Blaho jest założycielem Centrum Dziecka Słowacja (1990 r.). Od końca 1979 r. do założenia DC pod jego przewodnictwem zespół przyjaciół – wolontariuszy – organizował różne sportowe i turystyczne imprezy, szczególnie letnie obozy dla dzieci i młodzieży z domów dziecka na Słowacji, najpierw o zasięgu regionalnym, później krajowym, we współpracy z Czechosłowackim Związkiem Wychowania Fizycznego. Był inicjatorem założenia forum pracowników domów dziecka w RS, które powstało 26 lutego 1991 r. w Bańskiej Bystrycy. W latach 1995-1997 aktywnie współpracował z parlamentem RS nad przejściem domów dziecka spod nadzoru szkolnictwa pod Ministerstwo pracy, spraw socjalnych i rodziny RS, które w 2006 r. doprowadziło do założenia obywatelskiego Stowarzyszenia przedstawicieli niepaństwowych domów dziecka w RS. Viktor Blaho propaguje ideę, aby opieka zastępcza nad dziećmi dokonywała się w maksymalniej mierze w rodzinach zastępczych. Z jego inicjatywy w 1998 r. powstało Centrum Dziecka – pierwszy niepaństwowy dom dziecka RODZINY ZASTĘPCZE DC, który opiekuje się dziećmi tylko w zawodowych rodzinach zastępczych. Pomysłodawcę nagrodzono przez Słowacką Radę Humanitarną nagrodą DAR ROKU 2000 jako głównego laureata. Do połowy 2006 r. był pierwszym kierownikiem tego domu dziecka.

Od 1975 r.  jako absolwent szkoły średniej w Dolnym Kubinie pracował w Dziecięcym Instytucie Diagnostycznym w Rużomberku jako wychowawca (w skrócie: Diagnostyczne Centrum w Rużomberku). Studia wyższe na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie ukończył w 1986 r. Na wydziale pedagogiki UK ukończył pedagogikę specjalną dla młodzieży potrzebującej specjalnej opieki. W 1990 r. na wydziale pedagogiki UK uzyskał tytuł „doktora pedagogiki”. Od roku 1984 do 1987 uczył w Szkole Specjalnej w Rużomberku. We wrześniu 1987 objął funkcję pierwszego doradcy Instytutu Socialnej Opieki dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży w Rużomberku, którą wykonywał aż do czerwca 1992. W czasie od początku 1980 r. aż do końca 1990 r. jako wolontariusz organizował w miejskim domu dziecka ciekawe zajęcia sportowe i turystyczne – prowadził też  turystyczny oddział młodzieży przy Klubie Sportowym „BZVIL–TOM”. Od 1992 r. (od 1990 do 1992 jako wolontariusz) wykonywał zawodowo funkcję kierownika Centrum Dziecka a w 1996 r. był wybrany do funkcji dyrektora DCSK, którą wykonuje nadal w czteroletniej kadencji (2012-2016).

 

Viktor Blaho urodził się 13 sierpnia 1955 w Banowcjach nad Bebrawą, jest żonaty i ma 3 dzieci.

 

 

 

Pomóżcie nam

 

FINANSOWO, przesłaniem pieniędzy na konto Centrum Dziecka w VÚB numer konta 294547342/0200 albo przekazaniem 2% podatku na rzecz Centrum Dziecka

 

MATERIALNIE, np. darowaniem budowlanego materiału, audio-wizualnych pomocy, odzieży, obuwia, sportowego i turystycznego sprzętu, koców, śpiworów, artykułów biurowych, komputerów, żywności, zabawek, wyposażenia medycznego, mebli, paliwa, samochodu osobowego, samochodu ciężarowego oraz sprzętu i materiałów potrzebnych podczas letnich obozów, które są organizowane również dla dzieci o niskim statucie materialnym, a nie otrzymują wsparcia finansowego od miasta

 

ANGAŻUJCIE SIĘ: Zgłoście się jako wolontariusze Centrum Dziecka i pomóżcie nam Waszą pracą i swoim czasem wolnym. Napiszcie nam na adres: detskecentrum@detskecentrum.sk albo możecie dzwonić na numer: 0903 731 750

 

MORAŁ: Napiszcie nam na adres: detskecentrum(Kod e-mail)detskecentrum.sk

 

DZIĘKUJEMY WAM!

 

O sposobie wykorzystania Waszego daru, możecie się przekonywac kiedykolwiek odwiedzicie nas osobiście. Z radością Was przywitamy!

 

 

Tłumaczone przez Agnieszka Pawlak

 

 


[1] Dom Dziecka RODZINY ZASTĘPCZE działa w ten sposób, że dzieci są wychowywane w zawodowych rodzinach zastępczych, natomiast Centrum Dziecka zapewnia zawodowym rodzinom zastępczym wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne oraz sprawuje opiekę prawną nad dziećmi, skierowanymi do tych rodzin.

[2] Zebranie przedstawicieli domów dziecka z całej Słowacji – organizowanie dla nich spotkań w celu wymiany doświadczeń oraz rozwiązywania problemów związanych z opieką zastępczą.

.


Detské centrum Slovensko

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti


dcded_230

 

Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum@detskecentrum.sk

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK75 0200 0000 0002 9454 7342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.

Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

oetker_logo_2009_150_151

 

 

 

Linky na ďalších partnerov:

 

Axfone, s.r.o. Praha

podporovateľ pilotného projektu virtuálneho zosieťovania náhradných rodín Detského centra Slovensko

logo_axfone_161

 

 

logozznded_280

 

Asociácia náhradných rodín

logo_anr_125

 

 

Dokumenty

Zákon o rodine

Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 330/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 215/2008 Z. z. a zákonom č. 466/2008 Z. z.

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Vyhláška MPSVaR SR č. 61 z 10. 2.2012, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MPSVaR SR č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 12. 4.2011

Stanovy DC

 

 Valid XHTML 1.0! Valid CSS!