Detské centrum Detské centrum  
Detské centrum DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO - KINDERZENTRUM SLOWAKEI SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Detské centrum

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO - KINDERZENTRUM SLOWAKEI Vytlač článok Vytlač článok

vlajka_d_80_80

 

Die Benennung: DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO (Kinderzentrum Slowakei - Die Benennung in Übersetzung)

 

Die Abkürzung : DCSK (KZSK)

 

Die Benennung bezeichnet : Die erste slowakische Gesellschaft für Hilfe der Kinder in ersetzen familien Fürsorge

 

Die Adresse:

Kinderzentrum Slowakei

K.Sidora 134

034 01 Ružomberok

Slowakei

Tel.+ 421 44 4341636

Fax.+421 44 4341735

Mobil: +421903731750,+421905642793

e-mail: kinderzentrum(e-mail code)detskecentrum.sk

 

Die Bankverbindung:

VÚB 294547342/0200

BIC SUBASKBX

IBAN : SK 75 0200 0000 0002 9454 7342

 

Die Identifikationnummer der Organisation: 30226112

 

Die Steuernummer: 2020589098

 

Die juristische Form :

Die bürgerliche Vereinigung, regiestrierte dem Innenministerium

Slowakei unter N. VVS/1-900/90-3487

Am Tag 15.2.1991


Kinderzentrum Slowakei ist die älteste,außer Regierung,ungewinnte Organisation

den Freiwilligen mit ganzen slowakischen Stellung für die Hilfe und

die Unterstützung der Kinder im Kinderheim und in Familienform der

ersetzen Fürsorge ab Jahr 1979.

 

Die Haupttätigkeit:

  • Die Organisation des Ferienlager im Sommer, im Winter für die Kinder vom Kinderheim
  • Die Organisation totalslowakischen sportlichen und turistischen Unternehmen Der Betrieb 15 professionale Ersatzfamilien
  • Der Betrieb der diagnostischen Gruppe für die Untersuchung der psychische, physische und sozialle Entwicklung die Kinder

 

Detské centrum Slovensko

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti


dcded_230

 

Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum@detskecentrum.sk

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK75 0200 0000 0002 9454 7342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.

Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

oetker_logo_2009_150_151

 

 

 

Linky na ďalších partnerov:

 

Axfone, s.r.o. Praha

podporovateľ pilotného projektu virtuálneho zosieťovania náhradných rodín Detského centra Slovensko

logo_axfone_161

 

 

logozznded_280

 

Asociácia náhradných rodín

logo_anr_125

 

Dokumenty

Zákon o rodine

Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 330/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 215/2008 Z. z. a zákonom č. 466/2008 Z. z.

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Vyhláška MPSVaR SR č. 61 z 10. 2.2012, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MPSVaR SR č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

STANOVY DC

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 12. 3.2014, upravené pre rok 2014 o zmenu v KPČ


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2014Valid XHTML 1.0! Valid CSS!