Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Rôzne > AK UŽ ANI LAMPÁREŇ, ANI BÚTĽAVÁ VŔBA NEPOMÁHA? POMÔŽE ZDRAVÝ ROZUM! SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
AK UŽ ANI LAMPÁREŇ, ANI BÚTĽAVÁ VŔBA NEPOMÁHA? POMÔŽE ZDRAVÝ ROZUM!
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
AK UŽ ANI LAMPÁREŇ, ANI BÚTĽAVÁ VŔBA NEPOMÁHA? POMÔŽE ZDRAVÝ ROZUM! Vytlač článok Vytlač článok

ak_x_493

 

 

Nuž, aby som veci dal na pravú mieru musím konštatovať, že text vyššie už neplatí! Predsa len existuje zmysel pre serióznu spoluprácu a spravodlivosť. Skoro po polroku sme dostali list z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podpísaný pani PhDr. Máriou Nádaždyovou, generálnou riaditeľkou sekcie sociálnej a rodinnej politiky, v ktorom sa konštatuje:

 

"Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa opakovane zaoberalo žiadosťou akreditovaného subjektu, oboznámilo o rozklade akreditačnú komisiu dňa 27. júla 2011 a vyžiadalo si doplnenie nových skutočností, ktoré dokumentujú činnosť akreditovaného subjektu. Po doplnení ďalších skutočností a na odporúčanie akreditačnej komisie dňa 26. októbra 2011 zvážilo všetky rozhodujúce skutočnosti a rozhodlo sa vyhovieť rozkladu akreditovaného subjektu a predĺžiť akreditáciu č. 14032/2006-I/21 AK zo dňa 6. júla 2006 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obdobie piatich rodkov."   ... celý dokument TU ...

 

ĎAKUJEME!

 

Vážim si to teraz o to viac, že Detské centrum dostalo akreditáciu na 5 rokov, po komplexnejšom skúmaní činnosti Detského centra ako akreditovaného subjektu, na základe ktorého MPSVaR SR dospelo ku konečnému rozhodnutiu. Toto sa len tak nevidí a bojím sa, že po marci 2012 sa znovu to tak ľahko ani vidieť nebude! Keď sa konečne v prospech demokracie na Slovensku a v prospech detí, ktoré nemajú to šťastie vyrastať v kruhu vlastnej rodiny, začalo robiť konečne niečo zásadné, tak znovu musíme mať obavy, že po predčasných voľbách budeme znovu tam, kde sme boli! Úrady budú znovu nedotknuteľné, a keď sa ich náhodou dotknete, aj napriek tomu, že budete mať pravdu, trpko to oľutujete!

 

Súvisiace články:

 

Aspoň aké-také zadosťučinenie!

 

Dieťa - kus papiera, chýbajúci rodný list, nezvestná Miriam!

 

 

 

PaedDr. Viktor Blaho

prezident DC

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!