Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Projekty DC > Centrum pre deti a rodiny DC-SK > Náhradná starostlivosť na Slovensku SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Náhradná starostlivosť na Slovensku Vytlač článok Vytlač článok

Formy náhradnej starostlivosti na Slovensku

Formy náhradnej starostlivosti na Slovensku môžeme rozdeliť na ústavné alebo inštitucionálne a rodinné. Medzi rodinné formy náhradnej starostlivosti patrí zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča (ďalej len „náhradná osobná starostlivosť“) a pestúnska starostlivosť.

Zákon č. 36 z 19. januára 2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov presne vymedzuje obsah jednotlivých foriem, kde na prvé miesto dáva náhradnú osobnú starostlivosť, potom pestúnsku starostlivosť a nakoniec ústavnú starostlivosť. O umiestnení dieťaťa do všetkých foriem náhradnej starostlivosti rozhoduje súd, s výnimkou umiestnenia dieťaťa do profesionálnej náhradnej rodiny, ktorá je v kompetencii súbjektov ústavnej starostlivosti.

Laicky sa zvykne medzi formy náhradnej starostlivosti na prvé miesto zaraďovať osvojenie, so zaužívaným názvom „adopcia“. Osvojenie má však v zákone o rodine osobitné miesto. Podstatný rozdiel je v tom, že podľa tohto zákona vzniká medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia.

Medzi efektívne formy náhradnej starostlivosti, maximálne sa približujúcej náhradnej rodinnej starostlivosti patrí aj starostlivosť v profesionálnej náhradnej rodine, ktorú môže zriadiť subjekt na vykonávanie ústavnej starostlivosti nariadenej súdom (ďalej aj „PNR“). Presný obsah tejto formy ústavnej starostlivosti vymedzuje zákon č. 305 z 25. mája 2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prvú zmienku a možnosť zriaďovania profesionálnych náhradných rodín pri špeciálnych školských zariadeniach obsahoval aj školský zákon o školských zariadeniach z roku 1993. Po zmene gestora náhradnej starostlivosti na Slovensku z Ministerstva školstva SR na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR začiatkom roku 1997 profesionálne náhradné rodiny detského domova upravoval zákon č. 195 z roku 1998 o sociálnej pomoci až do prijatia zákona č. 305 z 25. mája 2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý začal obmedzene platiť od 1. septembra 2005.

Nový zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov toto rieši už uložením povinnosti centrám pre deti a rodiny umiestňovať všetky deti do jedného roka do profesionálnych náhradných rodín a následne o rok na to, všetky deti do troch rokov. Slovenská Republika je v rámci Európskej únie z pomedzi 27 krajín na 8 mieste v počte detí umiestnených v ústavoch detských domovov. Na posledných miestach sú krajiny Veľká Británia, Nórsko, Island a Slovinsko s rozvinutým sociálnym systémom, ktoré nemajú skoro ani jedno dieťa do 3 rokov umiestnené v ústavnej starostlivosti. Ku zlepšeniu tejto situácie na Slovensku významne prispelo aj zriaďovanie profesionálnych náhradných rodín.

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!