Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Spolupráca s príbuznými organizáciami doma i v zahraničí > Združenie zástupcov neštátnych detských domovov - ZZNDeD SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Združenie zástupcov neštátnych detských domovov - ZZNDeD
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Združenie zástupcov neštátnych detských domovov - ZZNDeD Vytlač článok Vytlač článok

Prvé Valné zhromaždenie Združenia zástupcov neštátnych detských domovov - ZZNDeD v Ružomberku.

Na Slovensku po roku 1998 vzniklo 18 neštátnych detských domovov - zariadení náhradnej starostlivosti. Tie najprogresívnejšie z nich sa venujú aj náhradnej starostlivosti v profesionálnych náhradných rodinách, ďalšie z nich výrazne pomáhajú s umiestnením mentálne postihnutých detí
v sieti náhradnej ústavnej starostlivosti.

Na prvom valnom zromaždení, ktoré sa uskutočnilo v stredu 29. 3 v Ružomberku, v Penzióne ANNA, sa zišli zástupcovia z trinástich neštátnych detských domovov na Slovensku, v rámci Združenia neštátnych detských domovov - ZZNDeD v SR, ktorého členskú základňu tvoria riaditelia, odborní pracovníci, ale aj dobrovoľníci sedemnástich neštátnych detských domovov - DeD Náhradné rodiny DC Ružomberok, Domov detí Ľubietová, Detský smiech Mníchova Lehota, DeD Inštitútu sestier Kapucínok Rohožník, Rodinný detský domov Kocúrice, Dobrý pastier Jelka, Brána do života Bratislava, DCHD Považská Bystrica, DCHD sv. Lujzy Nitra, DeD sv. Jozefa Turzovka, DeD sv. Hofbauera Podolínec, Domov v rodine Košice, DeD Pre Teba Cemjata, DeD sv. Nikolaja Medzilaborce, Srdiečko Banská Bystrica, Potôčik Moštenica, DeD Močenok. Toto občianske združenie vzniklo z iniciatívy Detského centra - Spoločnosti pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu so sídlom V Ružomberku, ktoré ako prvé na Slovensku zriadilo prvý virtuálny neštátny detský domov NÁHRADNÉ RODINY Detského centra. K vzájomnému konsenzu väčšiny neštátnych zariadení náhradnej starostlivosti na Slovensku došlo po predchádzajúcej, skoro trojročnej, spolupráci v rámci inštitútu SPOLOČNEJ DOHODY.

Okrem volieb do orgánov združenia a iných bodov programu vystúpili s odbornou témou aj hostia
z MPSVaR SR Odboru Sociálnej inklúzie a z akreditačnej komisie MPSVaR SR. Za prvého predsedu bol zvolený Viktor Blaho, prezident Detského centra a riaditeľ prvého virtuálneho neštátneho detského domova na Slovensku, ktorý má sieť profesionálnych náhradných rodín. Do Výboru ZZNDeD boli ďalej zvolení Libor Kobyda - Detský domov Detský smiech o.z. Trenčín-Soblahov, Janka Trvalová - Domov detí Ľubietová a Silvia Pančíková z detského domova Náhradné rodiny DC v Ružomberku. Hlavným cieľom ZZNDeD je dosiahnutie optimálnych životných podmienok, čo najviac sa približujúcim bežnému životu v rodine, pre deti a mládež s nariadenou ústavnou výchovou a pre mládež po ukončení náhradnej ústavnej výchovy. Presadzovať a pomáhať im realizovať ich potreby, záujmy a práva.

Mária Pravdová, psychológ DCDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!