Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Výzva k poslancom Národnej rady SR SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Výzva k poslancom Národnej rady SR
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Výzva k poslancom Národnej rady SR Vytlač článok Vytlač článok

Vážení poslanci a poslankyne NR SR.

 

Slovensko stojí pár dní pred opätovnou voľbou Komisára pre deti. Najsilnejší a najdôležitejší podnet k jeho vzniku dalo 5-ročné utýrané dievčatko menom Lucka, ktorá 3 roky nikomu nechýbala. Práve jej prípad poukázal na viaceré systémové chyby v ochrane detí na Slovensku. Výstupom tlaku verejnosti a neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venovali tejto téme a upozorňovali na chyby v systéme, bol prísľub vtedajšieho ministra práce, že dôjde okrem iných opatrení aj k návrhu a prijatiu Zákona o komisárovi pre deti.

Sľub bol dodržaný, no v priebehu schvaľovania zákona tým, že bolo vopred jasné, kto bude Komisárom pre deti, došlo k „drobným zmenám“. Časti, ktoré v návrhu zákona jednoznačne deklarovali apolitickosť pri voľbe Komisára pre deti, sa do prijatého zákona nedostali.

Slovenská republika bola ihneď po voľbe pani Tomanovej, kritizovaná za porušenie parížskych princípov pri voľbe prvého komisára pre deti a vyzvaná Výborom OSN pre práva dieťaťa na jeho zasadaní 24.-25. mája 2016, aby zabezpečila nezávislosť inštitúcie komisára pre deti, pokiaľ ide o volebný proces, financovanie, mandát a aby zaručila úplný súlad s parížskymi princípmi.

17. februára 2022 budú poslanci NR SR voliť medzi dvoma kandidátkami, ktoré už v prvom hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov. Opäť je jednou z kandidátok aktívna politička, priamo poslankyňa NR SR pani Hatráková (OĽANO).

Kandidatúra aktívneho politika, poslankyne NR SR na post Komisára pre deti diskriminuje a znevýhodňuje akéhokoľvek iného občianskeho kandidáta. Je to nerovný a nedemokratický súboj znevažujúci etické princípy a fair play. Kandidáta na post Komisára pre deti volia poslanci a poslankyne NR SR a pokiaľ kandiduje niektorý/á z nich, tak ho/ju volia stranícki kolegovia, priatelia a dokonca môže voliť aj sám seba, čo je neprijateľné a čoho svedkami sme boli už pri prvej voľbe. Občianski kandidáti takúto „výhodu“ nemajú. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo nekandidujú viacerí občianski kandidáti v druhom kole voľby Komisára pre deti.

Úrad Komisára pre deti si vyžaduje, aby na tomto poste stál odborník/odborníčka, nepreviazaný/á na žiadnu politickú stranu ani hnutie, za ktorého hovorí jeho/jej dlhoročná práca v prospech detí, konkrétne projekty, aktivity, programy. Odborník ktorý sa dokáže postaviť na stranu dieťaťa bez akéhokoľvek politického ovplyvňovania a dokáže svojím odborným prístupom nasmerovať zmeny v systéme tak, aby sme ako spoločnosť dokázali deti účinnejšie chrániť.

Odborná verejnosť už viackrát vyjadrila vážne obavy nad výrokmi pani poslankyne Hatrákovej, či už sa to týkalo kauzy poslanca Heráka, podozrivého zo sexuálneho zneužívania detí, nejednoznačného postavenia obete v domácom násilí, nepodania trestného oznámenia pri obdržaní dôkazov deklarujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu korupcie, či obvinenia protikandidátky zo zodpovednosti za prípad šikanyv Miloslavove pri verejnom vypočutí.

Doluuvedené organizácie, právnické a fyzické osoby vyjadrujú znepokojenie nad procesom voľby Komisára pre deti a vyzývajú poslancov a poslankyne NR SR aby:

a) zabezpečili nezávislosť a apolitickosť pri volebnom procese komisára pre deti a vytvorili priestor pre jeho demokratickú voľbu, ktorá nijakým spôsobom neznevýhodňuje niektorého z kandidátov v zmysle parížskych princípov,

b) legislatívne upravili proces voľby komisára pre deti tak, aby podmienkou voliteľnosti za komisára pre deti mohla byť okrem iných legislatívne vymedzených podmienok fyzická osoba, ktorá nie je členom žiadnej politickej strany ani hnutia, nie je poslancom/poslankyňou NR SR a nezastáva vedúcu štátnu funkciu minimálne 24 mesiacov pred návrhom kandidáta na komisára, čím bude zabezpečená apolitickosť kandidáta a zamedzenie prepojenia na politickú stranu či hnutie,

c) zrušil prebiehajúcu voľbu na post komisára pre deti, vyhlásil nové voľby v súlade s bodom a).

Vládna koalícia pri vstupe do politiky deklarovala transparentný, demokratický, nikoho nezvýhodňujúci prístup k verejným, najmä ľudskoprávnym postom, kde je dôležitá predovšetkým odbornosť, skúsenosti, výsledky. Veríme, že ich dokáže aj v praxi uplatniť.

Organizácie stojace za verejnou výzvou:

1. Koalícia pre deti Slovensko – Mgr. Mariana Kováčová, PhD.
2. Nadácia pre deti Slovenska – Mgr. Ondrej Gallo
3. Centrum Slniečko, n.o. – Mgr. Mariana Kováčová, PhD.
4. Linka detskej istoty, n.o. – Ing. Eva Dzurindová
5. Návrat o.z. – Mgr. Marek Roháček
6. Liga za ľudské práva – JUDr. Zuzana Števulová
7. CVEK – Mgr. Elena Gallová Kriglerová
8. OZ Prima – PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA
9. Náruč – Pomoc deťom v kríze – Mgr. Robert Braciník, Mgr. Ivan Leitman
10. IPčko – PhDr. Marek Madro, PhD.
11. Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. – Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.
12. Nadácia otvorenej spoločnosti – Doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
13. Asociácia krízových stredísk – Mgr. Robert Braciník
14. Ing. Juraj Mišura – predseda správnej rady Nadácie UNICEF
15. BUDÚCNOSŤ,n.o. – Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
16. Centrum sociálnych služieb KA – Mgr. Anna Surovcová
17. Žena v tiesni – PhDr. Tatiana Brnová
18. MyMamy – Mgr. Apolónia Sejková
19. TENENET o.z. – PhDr. Elena Kopcová, PhD.
20. Jazmin, n.o. – Mgr. Viera Mrázová, MBA
21. Detské centrum Slovensko – PaedDr. Viktor Blaho
22. Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov – PhDr. Zuzana Aly
23. LUNA, n.o. – Mgr. Hana Štrbová
24. Brána do života – Mgr. Viera Stráňavová
25. Združenie STORM – Mgr. Pavol Sčasný
26. Poradenské centrum Nádej – Mgr. Adriana Havašová
27. OMAPO,o.z. – Mgr. Andrea Tesariková
28. Aliancia žien Slovenska – Mgr. Katarína Farkašová
29. Únia materských centier – Ing. Daniela Konečná
30. Kanisová & Kanis, Advokátska kancelária – JUDr. Matúš Kanis

mail_150_01

 

Ak chcete pripojiť svoj podpis, kontaktujte vykonna.rada@koaliciapredeti.sk

 

ruky_2_450_01DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!