Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Z histórie Detského centra > OZNAM - Diagnostická skupina a biofeedback SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
OZNAM - Diagnostická skupina a biofeedback
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
OZNAM - Diagnostická skupina a biofeedback Vytlač článok Vytlač článok

Okresné súdy

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny

VÚC – odbory sociálnych vecí

Detské domovy

OZNAM

Detské centrum, prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti – akreditovaný subjekt na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení, podľa Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Vám oznamuje, že Detský domov Detského centra prijme na max. 6 mesačný diagnostický pobyt deti s nariadeným výchovným opatrením, predbežným opatrením a s nariadenou ústavnou starostlivosťou súdom.

 

Samostatná diagnostická skupina podľa § 53 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele je zriadená na účel

 

a)    zaradenia dieťaťa do profesionálnej rodiny detského domova,

b)    zaradenia dieťaťa do samostatnej skupiny detského domova,

c)    zaradenia dieťaťa do špecializovanej samostatnej skupiny detského domova,

d)    navrhnutia preradenia dieťaťa do iného detského domova alebo iného zariadenia,

e)    rediagnostiky dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou,

f)     metodického usmerňovania výchovných pracovníkov vlastného detského domova, iných

detských domovov alebo iných zariadení,

g)    výkonu výchovných opatrení uložených súdom

 

Samostatná diagnostická skupina najmä:

 

a) vykonáva odbornú diagnostiku (sociálnu, psychologickú, špeciálno-pedagogickú, psychiatrickú a pod.) dieťaťa

 

b) vypracúva diagnostickú správu o dieťati na účely spracovania individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa po skončení pobytu v samostatnej diagnostickej skupine, správa zahŕňa aj odporúčanie ďalšej práce s dieťaťom a jeho rodinou (opatrovníkom) po odchode z diagnostickej skupiny

 

c) realizuje opakovanú diagnostiku (rediagnostiku) detí vlastného detského domova, iných detských domovov a detí z iných zariadení.

 

Samostatná diagnostická skupina pri Detskom domove NÁHRADNÉ RODINY Detského centra v Ružomberku, používa pri svojej práci rôzne terapie, medzi nimi aj  metódu EEG biofeedback, aplikovanú certifikovanými odborníkmi.

 

 

neurofeedback_400

 

Podstatou metódy je princíp biologickej spätnej väzby slúžiaci na autoreguláciu mozgovej aktivity s cieľom lepšie ovládať a harmonizovať činnosť mozgu.

 

EEG biofeedback je metóda, ktorá umožní optimálne fungovanie mozgových vĺn. Pomocou biologickej spätnej väzby sa naučí dieťa lepšie sústrediť, ľahšie zvládať učivo v škole, relaxovať. Pri dostatočne dlhom tréningu je dieťa schopné zlepšiť svoje správanie v škole aj doma, redukujú sa problémy v medziľudských vzťahoch. EEG biofeedback je overená liečba, ktorá sa odporúča najmä pri:

 • Poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADD/ADHD)
 • Špecifických  poruchách učenia:

-  Dyslexia

-  Dysgrafia

-  Dysortografia

-  Dyskalkúlia

 • Poruchách spánku:

-  Problémy zo zaspávaním

-  Nespavosť

-  Desivé sny

 • Poruchách správania
 • Poruchách koordinácie a motoriky
 • Poruchách vyvolaných stresom (zlé výchovné prostredie, zaťažujúca rodinná situácia)

Tréning za pomoci EEG biologickej spätnej väzby je neinvazívny, bezbolestný a hravý. Pokiaľ je realizovaný odborníkom, nepredstavuje riziko, pretože nemá vedľajšie účinky. Nie je návykový a jeho efekt je dlhodobý.

 

KLIENT
sleduje hru na

obrazovke a ovláda ju

svojou aktivitou - snaží

sa, aby auto šlo vpravo

a primerané rýchlo

 

 

biofeedback_1_514

POČÍTAČ
ukazuje zmeny

EEG spektra klienta

počas hry.

biofeedback_2_201

TERAPEUT
dohliada nad celým

procesom tréningu,

sleduje snímané hodnoty

na počítači a podľa

potreby nastavuje

náročnosť hry

 

(schéma prevzatá z časopisu o psychológii)

Portál pre každého psychológa

 

 

V priestoroch diagnostickej skupiny sú vyčlenené aj ubytovacie priestory na krátkodobé ubytovanie rodičov dieťaťa, ak je nutná ich účasť počas diagnostiky dieťaťa alebo uloženého výchovného opatrenia.

 

Pobyt dieťaťa v diagnostickej skupine je bezplatný. Detský domov refunduje Detskému centru len náklady na stravu a vreckové dieťaťa vo výške stravnej jednotky podľa vyhlášky č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o SPO. Náklady na výchovné opatrenia uložené súdom hradí Detské centrum zo štátneho príspevku.

 

Tešíme sa na spoluprácu!

 

PaedDr. Viktor Blaho

prezident DC

 

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

  generálny partner

  pre aktivity v prospech pomoci deťom
  v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!