Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Z histórie Detského centra > Diagnostická skupina a EEG biofeedback SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Diagnostická skupina a EEG biofeedback
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Diagnostická skupina a EEG biofeedback Vytlač článok Vytlač článok

V septemri roku 2006 zriadilo Detske centrum pri Detskom domove NÁHRADNÉ RODINY DC samostatnú diagnostickú skupinu pre deti s nariadeným výchovným opatrením, predbežným opatrením a s nariadenou ústavnou starostlivosťou súdom.

Samostatná diagnostická skupina podľa § 53 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele je zriadená najmä na účel vhodného a zodpovedajúceho

 • zaradenia dieťaťa do profesionálnej náhradnej rodiny detského domova,
 • zaradenia dieťaťa do samostatnej skupiny detského domova,
 • zaradenia dieťaťa do špecializovanej samostatnej skupiny detského domova,
 • navrhnutia preradenia dieťaťa do iného detského domova alebo iného zariadenia,
 • metodického usmerňovania výchovných pracovníkov vlastného detského domova, iných  detských domovov alebo iných zariadení,
Samostatná diagnostická skupina najmä
a) vykonáva odbornú diagnostiku,
b) vypracúva diagnostickú správu o dieťati na účely spracovania individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa po skončení pobytu v samostatnej diagnostickej skupine,
c) realizuje opakovanú diagnostiku (rediagnostiku) detí vlastného detského domova a detí z iných zariadení.
Samostatná diagnostická skupina pri Detskom domove NÁHRADNÉ RODINY Detského centra v Ružomberku, používa pri svojej práci rôzne terapie, medzi nimi aj modernú metódu EEG BIOFEEDBACK, aplikovanú skúsenými psychológmi.

EEG BIOFEEDBACK je metóda, ktorá umožní ovládať mozgové vlny. Jedná sa o seba-učenie mozgu pomocou tzv. biologickej spätnej väzby. Na základe EEG biofeedback tréningu sa dajú usmerňovať mozgové vlny a uviesť ich do súladu. Takto sa dajú korigovať a liečiť aj:

 • Poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADD/ADHD)
 • Špecifické poruchy učenia: dyslexia - dysgrafia - dysortografia - dyskalkulia
 • Vývojové vady reči
 • Poruchy spánku: potiaže zo zaspávaním - nespavosť - enuréza - desivé sny
 • Poruchy správania
 • Poruchy koordinácie a motoriky
 • Poruchy pripútania, atď.
Tréning za pomoci EEG biologickej spätnej väzby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Pokiaľ je realizovaný odborníkom, nepredstavuje riziko, pretože nemá vedľajšie účinky. Nie je návykový a jeho efekt je dlhodobý.
Odborní pracovníci diagnostickej skupiny pracujú počas rediagnostiky detí z iných zariadení, aj s ich výchovnými pracovníkmi. K tomuto účelu sú v priestoroch diagnostickej skupiny vyčlenené ubytovacie priestory na krátkodobé ubytovanie vychovávateľov z detských domovov a iných zariadení na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

-celý text-


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

  generálny partner

  pre aktivity v prospech pomoci deťom
  v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!