Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Z histórie Detského centra > Detské centrum má nového prezidenta SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Detské centrum má nového prezidenta
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Detské centrum má nového prezidenta Vytlač článok Vytlač článokV dňoch 13. - 14. februára 2009 sa zišli v Španej doline členovia a priatelia Detského centra na výročnom zasadnutí. Hlavnými bodmi programu boli:

1. Schválenie výročnej správy činnosti DC za rok 2008
2. Voľby prezidenta DC na nové štvorročné obdobie 2009 - 2012
3. Voľby 6 členov predsedníctva DC na nové štvorročné obdobie 2009 - 2012
4. Voľby predsedu a ďalších členov Revíznej komisie DC
5. Voľby ďalších 2 členov Grémia DC
6. Prijatie ďalšieho člena do členskej základne dobrovoľníkov DC
7. Schválenie plánu činnosti na rok 2009


ODSÚHLASENÁ SPRÁVA NÁVRHOVEJ KOMISIE

Návrhová komisia predložila Grémiu Detského centra nasledovný návrh na uznesenie, ktorý bol v predloženom znení i prijatý.

VÝROČNÉ ZASADNUTIE GRÉMIA DC schvaľuje

správu o činnosti DC za rok 2008,
plán činnosti DC na rok 2009.

VÝROČNÉ ZASADNUTIE GRÉMIA DC ukladá

osloviť členov DC za účelom zistenia ich vôle zotrvať v členskej základni DC, zodpovedná Mgr. Andrea Petrášová,

pozbierať a vyhodnotiť ponuky rekreačných zariadení za účelom organizovania Zimných športových hier detí a mládeže z DeD SR, zodpovedná: Mgr. Andrea Petrášová.

VÝROČNÉ ZASADNUTIE GRÉMIA DC na základe výsledkov volieb menuje

do funkcie prezidenta DC


PaedDr. Viktora Blahu, 
Ružomberokza členov predsedníctva DC


Mgr. Margitu Pastorkovú, Mgr. Máriu Peťovú, Ružomberok
B. Bystrica.


Ing. Juraja Pšenu, Likavka Mariana Práznovského, Hriňová


Mgr. Róberta Vessu, Žilina Mgr. art. Romana Večereka,
D. Kubínza členov Revíznej komisie DCBc. Renátu Mudičkovú, Likavka Petra Bohuna, Slovenský Grob
predseda RK DC                              člen RK DC  


Mgr. Máriu Peťovú, Ružomberok
člen RK DC


do funkcie člena Grémia DCMiroslava Boráka, Ružomberok Júliu Štrajcherovú, Žilina.


VÝROČNÉ ZASADNUTIE GRÉMIA DC na základe hlasovania, prijíma do členskej základne DC ďalšieho člena DC,


Mgr. Silviu Pančíkovú, 
Ružomberok
Okrem oficiálneho a povinného programu sa konala aj oddýchová a kultúrna časť stretnutia.


V rámci nej sme si pozreli aj miestne banícke múzeum a vystúpali po 270 schodoch ku kostolu a niektorí vyšli ešte vyššie, až do kostolnej veže, odkiaľ mali perfektný výhľad na Španiu dolinu.


Návšteva múzea bola aj s výkladom a premietaním,


kde teta Gitka dávala najlepší pozor a veľmi sa jej to páčilo.


No neviem, neviem, či Radko rozmýšľal aké to mali baníci ťažké, alebo či už bude konečne tá svadba-


"Chudáci baníci", hovorí Irenka: "Mali veru ťažký život!".


Prechádzka po nádvorí kostola a ako vidno na Radimovi, veru najteplejšie nebolo.


"Hore veru ja nejdem, schodov už stačilo, prepustím miesto tete Gite, veď aj tak tam môžu ísť maximálne štyria", hovorí nový prezident.


Rokovanie aj stravovanie prebiehalo v separé Baníckej krčmy,a varili nám veru znamenite.

Za hlavného "salámistu" sme zvolili psa DC, Nera.DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!