Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Z histórie Detského centra > BAZÁR ZA BABKU SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
BAZÁR ZA BABKU
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
BAZÁR ZA BABKU Vytlač článok Vytlač článok

Ďalšie kolo verejnej zbierky Bazár „Za Babku“ do konca oktobra 2010

 

 

bazar_450

 

Detské centrum, prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom odkázaným na náhradnú starostlivosť so sídlom v Ružomberku, bola zaregistrovaná ako občianske združenie 15. februára 1991. Jeho korene však siahajú ešte ďalej, a to do roku 1980, kedy sa začal formovať kolektív, ktorý sa rozhodol pomáhať deťom na Slovensku, odkázaným na náhradnú starostlivosť. Odvtedy prešlo cez túto skupinu priateľov z rôznych kútov Slovenska pod vedením súčasného prezidenta DC PaedDr. Viktora Blahu z Ružomberka nespočetné množstvo detí počas letných a zimných táborov, celoslovenských športových, turistických a kultúrnych podujatí v rámci nadstavbového výchovného servisu pre detské domovy na Slovenku.

Dnes hlavným programom Detského centra je umiestňovanie detí nie do skupinových detských domovov, ale priamo do profesionálnych náhradných rodín, ktorých má v súčasností už pätnásť a v nich 40 detí. Hlavnou úlohou Domova detí „Náhradné rodiny DC“ v spolupráci s jeho náhradnými rodinami je v prvom rade snaha navrátiť dieťa do opatery vlastnej matky a ak to nie je možné tak dieťa je pripravované do adopcie, pestúnskej starostlivosti alebo ostane v pôvodnej profesionálnej rodine Detského centra do ukončenia prípravy na povolanie a vo väčšine prípadov aj dlhšie. Detské centrum tieto rodiny všestranne podporuje najmä ekonomicky a aj odborným servisom. Náhradné matky a častokrát aj náhradní otcovia sú zamestnancami Detského centra. Okrem profesionálnych náhradných rodín prevádzkuje Detské centrum aj samostatnú diagnostickú skupinu, ktorá vyšetruje deti, ale najmä vykonáva výchovné opatrenia uložené súdmi, ako poslednú snahu o nápravu dieťaťa a najmä vo väčšine prípadov o nápravu rodiných pomerov jeho biologickej rodiny, pred nariadením ústavnej starostlivosti.

Aby Detské centrum mohlo dôsledne presadzovať skoro axiómu, že na výchovu detí je najlepšia rodina“ a plniť svoje poslanie, potrebuje ku tomu najmä veľa priateľov, dobrovoľníkov a sponzorov. Jednou z aktivít, ktorú Detské centrum organizuje na vylepšenie svojej ekonomickej situácie na podporu náhradnej starostlivosti o detí, ktorá už dôslednejšie napĺňa aj práva detí vychádzajúce z článkov Dohovoru členských krajín OSN o právach dieťaťa, je aj organizácia verejnej zbierky v Ružomberku, ktorú Detské centrum nazvalo „Bazár za babku“.

V minulom roku od 31.08.2008 do 31.07.2009 bola táto zbierka organizovaná v budove DC na ul. Karola Sidora 138, formou odpredaja prebytočného materiálu, ktoré DC získalo vyradením vlastného opotrebovaného inventáru a z darov iných fyzických a právnických osôb. Častokrát sú to ešte nové nepoužívané odevy, najmä detské, obuv, metrový textil, galantéria, počítače, rôzna elektronika, svietidlá a iné predmety. Do konca júla tohto roku sa podarilo formou tejto zbierky vyzbierať 1461,67 Euro, ktoré boli všetky použité na vyššie spomenutý cieľ.

Bazár „Za babku“ funguje aj v ďašom období. Na základe Rozhodnutia o povolení usporiadať verejnú zbierku povolil Obvodný úrad Ružomberok, odbor všeobecnej vnútornej správy pod č. 2009/02053, Detskému centru ďalšie kolo zbierky v budove na ulici Karola Sidora 138 do 31.10.2010. Otvorené je mimo sviatkov a nedele v pracovné dni od 8,00 hod. do 18,00 hod., z toho od 8,00 do 10,00 hod. a od 15,00 hod do 18, 00 hod. na zazvonenie, v sobotu na zazvonenie od 10,00 hod. do 16,00 hod. Verejná zbierka sa koná formou odpredávania vyššie spomenutého prebytočného materiálu Detského centra. Výšku príspevku do verejnej zbierky tvorí 100% z ceny predávaných predmetov.

Verejnoprospešný účel, na ktorý sa zbierka koná, je pomoc deťom a mládeži odkázaným na náhradnú starostlivosť, žijúcim v profesionálnych náhradných rodinách Detského centra a v detských domovoch, organizácia záujmových aktivít, prázdninových, táborových pobytov a iných stretnutí detí a mládeže odkázaných na náhradnú starostlivosť.

 

• PRIDAJ REAKCIU NA PRÍSPEVOK

 

 


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!