Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Rôzne > Aktuálne problémy profesionálnych rodičov SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Aktuálne problémy profesionálnych rodičov
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Aktuálne problémy profesionálnych rodičov Vytlač článok Vytlač článok

und_250U NÁS DOMA, n.o., Ambroseho 11-13, SK-85102 Bratislava

 

 

POZVÁNKA

1. stretnutie otvoreného cyklu workshop-ov pre profesionálnych rodičov (PR)

s cieľom vzájomnej podpory a informovanosti

 

Profesionálne rodičovstvo je nová profesia, ktorá so sebou prináša veľa nepredvídaných situácií, problémov a potenciálnych konfliktov - emocionálnych (najmä vo vzťahu k deťom) aj profesionálnych. Ako sa naučiť tieto situácie, problémy a konflikty zvládať a ako ich riešiť? Ako zvládať celkovú a najmä emocionálnu záťaž? Ako a kde nájsť oporu?

 

Téma stretnutia:

Aktuálne problémy profesionálnych rodičov

 • Špecifiká pracovno-právnych vzťahov PR; ako sa vysporiadať s nedostatkami v legislatíve; práva a povinnosti domáckych zamestnancov: Zákonník práce verzus 305
 • Kde začínajú a kde končia kompetencie PR vo vzťahu k dieťaťu

(témy: biologickí a náhradní rodičia, sociálny kurátor, škola, lekár, príprava na budúce povolanie, záujmová činnosť, výchova k práci, a pod.)

 • Komunikačné zručnosti PR smerom k svojmu zamestnávateľovi (vedúci organizácie, priamy nadriadený, podporný tím spolupracovníkov), kolegom – PR, biologickým a náhradným rodičom, aj širšej komunite.
 • Problémy v komunikácii v súvislosti s domáckou prácou: ako komunikovať so svojimi nadriadenými (priama a korešpondenčná forma)
 • Diskriminácia a šikanovanie z pohľadu PR

Odborný garant:

PhDr. Ida Želinská, predsedkyňa Správnej rady n.o. U nás doma

gsm:  0908 583 996,  zelinska.ida@gmail.com

 

Stretnutie sa uskutoční 25. októbra 2010 - pondelok, v čase od 9.00 do 14.00 hod, v Bratislave. (Gorazdova 2, Bratislava)

 

 • Cena workshopu je 7,00 EUR
 • Cena workshopu pre spolupracovníkov U NÁS DOMA, n.o. je 5,00 EUR

(Cena čiastočne pokrýva lektorov, manuál, organizačno-technické zabezpečenie a jednoduché občerstvenie; platí sa pri prezentácii.)

 • Cestovné náklady si hradí účastník sám.

 

Dôležitá poznámka:

Uveďte prosím počet detí a ich vek, ktoré budete musieť priviesť so sebou, aby sme zabezpečili dobrovoľníkov na starostlivosť o nich počas stretnutia. Stravu a pitný režim pre deti si treba zabezpečiť.

Kontakty  (otázky a závazné prihlášky do 22. októbra 2010)

RNDr. Ivo Juránek – 0903 974 745,  ivo.juranek@savba.sk

PhDr. Mária Piačková – 0905 640 526,  piackova@orangemail.skDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

  generálny partner

  pre aktivity v prospech pomoci deťom
  v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!