Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Z histórie Detského centra > 25 rokov formovania kolektívu Detského centra 1980 - 2005 SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
25 rokov formovania kolektívu Detského centra 1980 - 2005
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
25 rokov formovania kolektívu Detského centra 1980 - 2005 Vytlač článok Vytlač článok

Milé dámy, vážení páni, priatelia,

srdečne Vás pozdravujem a vítam na Bojnickom zámku v atmosfére Medzinárodného dňa detí a okrúhleho jubilea Detského centra - Spoločnosti pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu. Vítam Ochrancu verejných práv v SR pána Pavla Kandráča. Vítam prezidenta Slovenskej humanitnej rady pána Ivana Sýkoru a ďalších predstaviteľov Slovenskej humanitnej rady, ktorej je Detské centrum členom viac ako 13 rokov. Vítam priateľov sponzorov, bez finančnej a materiálnej pomoci, ktorých by sa Detské centrum nezaobišlo, menovite ich už predstavil náš „ceremoniál“. V neposlednom rade vítam členov a dobrovoľníkov Detského centra, z ktorých už niektorí 25 rokov rozvíjajú túto Spoločnosť pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu.

Keďže dnes chceme stihnúť ešte aj príjemnejšie chvíľky našich osláv, vymenujem len základné mílniky histórie formovania sa Detského centra, ktorého kolektív už 25 rokov dáva o sebe znať cez úsmev detí, odkázaných na náhradnú výchovu, cez úsmev detí odkázaných žiť v detských domovoch, ktorým osud ale aj my dospelí sme pripravili „krušné“ chvíle na ich ceste životom.

Dá sa povedať, že takým prvým miľnikom, na prvý pohľad možno banálnou záležitosťou, bolo na prelome 79-teho a osemdesiateho roku 20 storočia, založenie IX. Turistického oddielu mládeže v Detskom domove Ružomberok (vtedy tam bol iba jeden detský domov, dnes sú 3), ktorý neskôr dostal názov oddiel 36. výročia SNP, a to preto, že bol založený práve na turistickom výstupe na symbolický vrch SNP - Ostrô. Vedúcim oddielu som sa stal ja, ešte ako vychovávateľ Detského diagnostického centra v Ružomberku, na požiadanie miestnej telovýchovnej jednoty, ktorá toho času evidovala už deväť oddielov TOM, ktoré vykazovali svojou činnosťou a výkonnostnými triedami pozoruhodné výsledky. V hanbe neostali ani deti a mládež z ružomberského detského domova, ktoré sa na základe celoslovenskej súťaže dostali na ich čelo a v rámci 700 oddielov na Slovensku boli počas 10 ročnej existencie tohoto oddielu umiestňované v prvej desiatke.

Druhým míľnikom bolo založenie tradície organizovania letných táborov pre deti z detských domovov najprv z regiónu kraja, neskôr z celého Slovenska a formovanie kolektívu, ktorý tieto podujatia organizuje dodnes, v júli tomu bude bez prerušenia už tiež okrúhlych 25 rokov. Už v roku 1981 sa zišli na prvom letnom tábore v Stanovej základni vysokohorskej turistiky na Podsuchej turistické oddiely, deti a ich vedúci z detských domovov z Ružomberka, Necpál a Domaniže. Od osemdesiateho prvého roku, vedúci týchto oddielov začínali tvoriť kolektív priateľov, ktorí najprv organizovali spoločné tábory pre deti z detských domovov, neskôr tvorili aj Komisiu mládeže pri sekcii riaditeľov detských domovov v Stredoslovenskom kraji a subkomisiu Komisie mládeže pri Výbore zväzu turistiky bývalého ÚV ČSZTV. Niektorí z nich sú tu aj dnes medzi nami.

Začiatky organizovania najprv regionálnych športových a neskôr celoslovenských športových podujatí pre deti a mládež z detských domovov tvoria tretí mílnik histórie spolupráce kolektívu priateľov dnešného Detského centra. Tento kruh priateľov sa čoraz viacej rozrastal a rozširoval pole svojej pôsobnosti. V roku 1984 zorganizovali 1. ročník zimných pretekov v zjazdových disciplínach, neskôr to boli už zimné športové hry v zjazdových a bežeckých disciplínach. Ďalej bola založená tradícia pretekov turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov SR, majstrovstiev Slovenska detí a mládeže z detských domovov SR v minifutbale, plaveckých pretekov, šachového turnaja a tradícia stolnotenisového turnaj detí a mládeže z detských domovov SR.

Štvrtým mílnikom, a to už v slobodnej Česko - Slovenskej federatívnej republike bol vznik Detského centra - Spoločnosti pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu. Jeho vtedajšie založenie v roku 1990 ovplyvnilo aj moje zamestnanie, ako riaditeľa Ústavu sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti a mládež s týždenným režimom v Ružomberku, ktoré malo toho času problém s presadzovaním práv tam umiestnených detí, a tak činnosť Detského centra bola širšie zameraná aj na kategóriu mentálne a aj zdravotne postihnutých detí. Eufória, ale asi aj neskúsenosť, z možnosti zakladania vlastných neštátnych organizácií, občianskych združení a byť ich členmi, okrem tých, ktoré tu existovali desaťročia s jednotným ideologickým zameraním združené v Národnom fronte, spôsobila to, že aj členmi Detského centra sa stali občania so snahou o presadenie v rôznych oblastiach pomoci pre rôzne postihnuté deti a mládež. Neskôr, a to už bolo badať v roku 1992 sa cieľ Detského centra užšie vyprofiloval, resp. sa dostal do pôvodných kolají pomoci deťom odkázaným na náhradnú výchovu a väčšina jeho členstva ostala z pôvodného kolektívu, ktorý sa venoval deťom z detských domovov už niekoľko rokov predtým.

Piata a posledná etapa, alebo piaty mílník histórie činnosti Detského centra sa od roku 1992 nesie v znamení rozvoja, užšej profilácie činností a hľadania efektívnejších foriem náhradnej výchovy, ktorá by bola prínosom v rámci vzoru náhradnej výchovy na Slovensku.

Pokračovanie ...

Médiá boli pri tom:

Denník SME - Ombudsman Kandráč sa stretne s deťmi z detských domovov...

Aktuálne spravodajstvo v TV JOJ zo 4. 6.2005


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!