Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Výzvy > 2% z Vašich daní okľukou ku nám SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
2% z Vašich daní okľukou ku nám
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
2% z Vašich daní okľukou ku nám Vytlač článok Vytlač článok

Dobrý deň priatelia!

 

Pozdravujeme Vás z Detského centra Slovensko a zároveň Vás prosíme o pomoc!

Detské centrum Slovensko sa v roku 2016 až približne do konca II. polroku 2017 ocitne vo veľmi zložitej situácii, spôsobenej výpadkom asignácie 2% z daní fyzických osôb, v prípade právnických osôb 1 - 2%, ktorá sa veľmi citeľne dotkne napĺňania našich cieľov pomoci deťom odkázaným na náhradnú starostlivosť v náhradných rodinách ale aj v inštitúciách náhradnej starostlivosti.

 

Na jednej strane sme si vedomí, že do tohto problému sme sa dostali aj vlastným, ale nie úmyselným pričinením, resp. technickou chybou, na druhej strane však tento výpadok sa musíme snažiť nahradiť iným spôsobom, ak chceme i naďalej pomáhať deťom, ktorým kolektív DC-SK pomáha už viac ako 40 rokov. V tejto súvislosti prosíme aj Vás o pomoc podľa nášho návrhu.

 

Dohodli sme sa na spolupráci s občianskym združením CORDIS, a preto Vás prosíme o poskytnutie časti Vašich daní, ktoré by ste inak poskytli nám, tejto organizácii. Ak tak učiníte, prosím Vás o zaslanie avíza do Detského centra Slovensko s uvedením sumy.

 

Údaje pre vpísanie do daňového priznania právnických osôb alebo tlačiva o poukázaní 2% z daní fyzickou osobou:

 

Obchodné meno alebo názov: CORDIS
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 03401 Ružomberok, Cesta na Vlkolínec 14/7
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): IČO 37815105

 

Charakteristika OZ CORDIS, s ktorým Detské centrum Slovensko úzko spolupracuje:

 

Občianske združenie CORDIS vzniklo 3. 7. 2002 na základe dobrovoľného rozhodnutia interných pracovníkov Diagnostického centra pre deti v Ružomberku. Hlavný dôvod založenia občianskeho združenia bolo získanie právnej subjektivity, ktorá pomôže prekonávať finančné prekážky za účelom zlepšenia sociálno-spoločenského postavenia detí z Diagnostického centra v Ružomberku, zlepšenia kvality výchovno–vzdelávacieho procesu, ako aj na hmotnú podporu konkrétneho subjektu -Diagnostického centra pre deti v Ružomberku, usporadúvanie aktivít prospešných pre deti odkázané na náhradnú starostlivosť, poskytovanie sociálneho a špeciálno-pedagogického poradenstva, hmotnú výpomoc deťom, mládeži a sociálne slabým vrstvám občanov Slovenskej republiky.

Ďakujeme za pomoc!

 

S pozdravom

 

Viktor Blaho
prezident DC-SK

 

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO
prvá slovenská spoločnosť pre pomoc
deťom v náhradnej starostlivosti

 

K. Sidora 134
034 01 Ružomberok

 

tel.: 0903 731 750
e-mail: dc@detskecentrum.sk

 

 

Klikni → ÚVODNÁ STRÁNKA ← KlikniDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!