Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Z histórie Detského centra > 10 výročie založenia Náhradných rodín Detského centra SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
10 výročie založenia Náhradných rodín Detského centra
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
10 výročie založenia Náhradných rodín Detského centra Vytlač článok Vytlač článok

Myšlienka založenia vlastného detského domova, ktorý by bol iný, vhodnejší pre výchovu detí, ktoré z rôznych príčin nemôžu vyrastať vo vlastnej biologickej rodine, dozrievala v hlavách zakladajúcich členov Detského centra už pred vznikom  tejto prvej slovenskej spoločnosti pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti v roku 1990. Túžili sme vytvoriť vzor nového typu detského domova, ktorý by sa starostlivosťou o deti v maximálnej možnej miere približoval výchove detí v rodine, so všetkým čo ku tomu patrí. Nechceli sme ísť cestou akýchsi napodobenín rodiny ako v detských domovoch "rodinného typu", ale išlo nám o skutočnú rodinu s mamou, otcom, čo bolo podľa nás jediným možným riešením pre deti, ktoré o svoju rodinu prišli.

Našu predstavu sme začali ralizovať už v roku 1998 výstavbou väčšieho rodinného domu-rodinnej bunky, kde sa o výchovu detí mali starať manželia, ktorí v spomínanom objekte mali aj bývať s vlastnými deťmi. Pozrite, či sa nám to podarilo.

 

budova_ded_1

dom2_488

 

Podstatné bolo na začiatku zabezpečiť finančné prostriedky a stavebný materiál. Detskému centru sa to podarilo vďaka jeho sponzorom. Hlavným sponzorom bola akciová spoločnosť Slovnaft, ďalej materiálom prispela spoločnosť Porobeton, a.s. a množstvo ďalších výrobcov a predajcov stravebného materiálu. Celkové náklady na projekty, výstavbu a zariadenie boli približne 10 miliónov Sk, z toho na zariadenie prispelo MPSVaR SR sumou 300 tis. Sk.

 

budova_ded_3_450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budova_izba2_4_728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architekt a projektant: Ing. Igor Millan Architekt fasády a interiéru: vtedy ešte študentka stavebnej fakulty v Bratislave Zuzka Petríková Investor: Detské centrum Dodávateľ: firma Hámor&Guoth Intarzie - originálne umelecké diela maľované na nábytku: nitrianska maliarka a scénická výtvarníčka Soňa Mrázová Dekorácie: firma Twiggi Bratislava - PhDr. Eva Gomolčáková

 

budova_izba3_4_350

 

budova_sch_4_349

 

 

 

budova_skria_4_357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budova_izba4_4_350

 

 

 

 

 

 

budova_jed_4_356

Výstavba prvej rodinnej bunky bola dokončená na konci roku 2000.

17. septembra 1999 však Detské centrum oficiálne zriadilo Detský domov NÁHRADNÉ RODINY DC s kapacitou 40 detí, ktoré sme plánovali umiestniť do plánovanej novopostavenej rodinnej bunky v Ružomberku a ďalších profesionálnych rodín. Prvá rodina od 1. októbra 1999 - rodina Šamíkovcov (manželia, 2 vlastné deti a 10 detí zverených do ich starostlivosti) bola zatiaľ umiestnená do provizórnych priestorov v prepožičanom rodinnom dome v Ružomberku na Satelitoch.

 

samikovcivrb_450

 

samikovci_1_450

Zaujímavé na tom bolo to, že podľa vtedy platného zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a jeho vykonávacieho predpisu Vyhlášky č. 198/1998 Z.z. bol takýto typ zariadenia, aj napriek tomu, že bol registrovaný vtedajším Krajským úradom v Žiline, nelegálny. Spomínaná vyhláška totiž po desiatkach rokoch svojim znením v §8 ods. 4: "Detský domov, v ktorom je viac ako šesť samostatných skupín a je umiestnený na vyčlenenom území, je detské mestečko. V detskom mestečku starostlivosť o deti v samostatnej skupine zabezpečuje manželský pár", legalizovala niekoľko desiatok rokov nelegálne za ČSSR ale už aj v SR Detské mestečko v Zlatovciach, ktoré niektorí odborníci označovali za dovtedy najvhodnejšie a najefektívnejšie zariadenie pre deti odkázané na náhradnú starostlivosť, ktorým sa ČSSR chválila aj zahraničným delegáciám. Bolo jasné, že podľa takéhoto znenia zákonnej úpravy detských domovov nemohli vznikať ďalšie zariadenia, zvlášť v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych subjektov. Myslíme si, že k čiastočnej náprave došlo aj našim pričinením, pretože v novej vyhláške č. 246 z 22. júna 2001, sa okrem detského mestečka už spomína aj sieť samostatných skupín bez určenia ich minimálneho počtu. Tento problém úplne vyriešil až zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Podľa tohto zákona neštátne subjekty musia absolvovať akreditačné konanie a až na základe získania akreditácie udelenej Akreditačnou komisiou MPSVaR môžu zriadiť detský domov.

 

zriadlist_2_575zriadlist1_2_546Prvú zriaďovaciu listinu detského domova Náhradné rodiny DC vydalo Detské centrum 17. septembra 1999. 28. septembra 2007 rozhodlo DC o zmene tejto zriaďovacej listiny najmä z dôvodu zosúladenia činnosti tohto zariadenia  s  novým zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a taktiež z dôvodu zriadenia ďalšieho oddelenia detského domova, a to samostatnej diagnostickej skupiny, ktorá t.č. slúži najmä na realizáciu výchovných opatrení uložených súdom.

Na začiatku roku 2000 sa presťahovala rodina

 

Šamíkovcov do novovybudovanej Rodinnej bunky DC v Ružomberku, kde si nažívali 2 rodičia a najprv 12 detí, a potom čoraz menej až do roku 2006, kedy sa presťahovali do vlastného rodinného domu, ktorý si postavili v Trenčíne. V súčasnosti stále fungujú ako profesionálna rodina DC pre 5 detí. V pôvodne rodinnej bunke bola zriadená samostatná diagnostická skupina, ktorá slúži dodnes pre rediagnostiku detí na požiadanie detských domovov, na výchovné opatrenia udelené súdom a diagnostiku detí Detského domova Náhradné rodiny DC, ktorý bol podľa novelizácie zákona č. 305/2005 Z.z, premenovaný na Domov detí Náhradné rodiny DC (ďalej aj ""DD NRDC").

 

Od začiatku roku 2000 vznikali pri DD NRDC postupne ďalšie profesionálne rodiny. Dnes má DC už 15 profesionálnych rodín s 19 timi zamestnanými profesionálnymi rodičmi, v ktorých je umiestnených 37 detí.

 

Do zriadenia detského domova Detského centra a výstavby objektov tohto zariadenia sa vo zvýšenej miere angažovali dobrovolníci a zamestnanci Detského centra ako Andrea Petrášová - Géczyová, Viktor Blaho, Mária Šurinová, Renata Mudičková, Štefan Cárach, ktorí v tom čase venovali tomuto zariadeniu popri zamestnaní množstvo svojho voľného času aj vlastných finančných prostriedkov.

 

Zamestnanci Domova detí Náhradné rodiny DC od počiatku po súčasnosť:

 

riaditeľ: PaedDr. Viktor Blaho 1999 - 2006, 2006 - PhDr. Silvia Pančíková

sociálna pracovníčka: Mária Šurinov 1999 - 2002, 2002 - PhDr. Silvia Pančíková

vychovávatelia rodinnej bunky: manželia Dana a Ivan Šamíkovci 1999 - 2006

účtovníčka: Bc. Renata Mudičková 1999 - 2007, Mgr. Daniela Šventová 2007 - 2008, Soňa Polakovičová

hospodárka: Zuzana Hrabovská 2006 - 2009, 2009 - Mária Jurštáková

 

bývalí aj súčasní pracovníci údržby: Pavol Kupčo, dobrovolník Štefan Cárach, Štefan Kyzúr, Jaroslav Kuniak, Monika Šlachtová

pomocnica v domácnosti rodinnej bunky: Viera Bačíková 2000 - 2006

 

bývalé aj fungujúce profesionálne rodiny: rodina Šamíková - Trenčín, rodina Vonkomerová - Žiar nad Hronom, rodina Vaňová - Leštiny, rodina Pastuchová - Hybe, rodina Luptáková - Ružomberok, rodina Žideková - Rajec, rodina Javorková - Likavka, rodina Pančíková - Ružomberok, rodina Jakubčiaková - Lúčky,  rodina Maťúsová - Vrútky, rodina Rambalová - Beňadovo, rodina Ďaďová - Dolá Lehota, rodina Baláková - Lokca, rodina Pientáková - Oravská Polhora, rodina Rídzich - Dolný Kubín, rodina Kobydová - Mníchova Lehota, rodina Martonová - Ružomberok, rodina Rožteková - Vrútky, rodina Šusterová - Bratislava

 

bývalí aj súčasní vychovávatelia diagnostickej skupiny: Mgr. Vladimír Čieško, Miroslav Borák, Mgr. Veronika Domanická - Majsniarová (MD), BC. Gabriela Lukáčová

špeciálny pedagóg diagnostickej skupiny: od roku 2006 PaedDr. Viktor Blaho (zodpovedný zástupca akreditovaného subjektu)

 

bývalí aj súčasní pomocní vychovávatelia diagnostickej skupiny: Ing. Magdaléna Trnovská, BC. Gabriela Lukáčová, Maroš Práznovský, Roman Vrabko

 

psychológ: PhDr. Jana Bachanová 2006 - 2008, 2010 - Mgr. Soňa Balážová

 

PaedDr. Viktor Blaho,                                                                                                                   prezident DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!