Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Projekty DC > Letné táborové stretnutia Detského centra Slovensko > Celoslovenské letné turistické zrazy slovenských detských domovov SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Celoslovenské letné turistické zrazy slovenských detských domovov Vytlač článok Vytlač článok

3. Letný zraz detí z detských domovov v SR - GULLIVEROVO 2002

Žiarska dolina 1. - 11. 7.2002

 

 

A takto to začalo:

 

GOLBASTO MOMAREN EULAME GURDILO SEFIN MULY ULY GUE ,všemocný vladár krajín Guliverova, rozkoš a postrach vesmíru, ktorého panstvo sa rozprestiera v rozlohe 5000 blustrugov až na samý kraj sveta, panovník všetkých panovníkov, vyšší než ľudskí synovia, nohy ktorého sa boria do stredu zeme a hlava ktorého dosahuje slnca, na pokyn ktorého sa panovníkom sveta trasú kolená, príjemný ako jar, potešujúci ako leto, plodný ako jeseň a hrozný ako zima, predkladá človeku GULIVEROVI, nedávno prišlému do tohto nebeského kraja, ustanovenia, ktoré zachovávať sa zaväzuje slávnostne:

 1. Človek neopustí našu krajinu bez  povolenia, opatreného veľkou pečaťou;
 2. bude naším spojencom medzi jednotlivými krajinami Guliverova, a vynaloží všetky sily na to, aby krajiny žili vo vzájomnej úcte a rešpekte;
 3. bude dohliadať nato, aby bola vykonávaná spravodlivosť pri všetkých podujatiach športových a kultúrnych;
 4. zaväzuje sa, že vo svojich voľných chvíľach bude pomáhať nášmu obyvateľstvu a podporovať ho vo veciach jemu ťažkých a namáhavých;
 5. nespreneverí sa nepriateľovi vo veciach tajných a ani verejných;
 6. neurobí nič proti krajine v ktorej žije a pôsobí;
 7. bude pripravený chrániť a zveľaďovať krajiny Guliverova;

 

pasosvit2_inter_450

pas Giliverovčanov

 

banda_gull_inter_3_450

stavitelia Guliverova 2002 aj jeho budúci statní obyvatelia

 

banda_gull_inter_antilopa_450

Guliverova loď Antilopa

 

banda_gull_inter_1_450

po ťažkej plavbe do Guliverova

 

banda_gull_inter_2_450

odmenená mladá Guliverovčanka

 

banda_gull_inter_4_450

zatknutie Gulivera

 

banda_gull_inter_5_599

najmladší trojročný Guliverovčan

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

  generálny partner

  pre aktivity v prospech pomoci deťom
  v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!