Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Projekty DC > Celoslovenské, európske a svetové športové a turistické podujatia pre DeD > Majstrovstvá Slovenska, Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta > Preteky turistickej zdatnosti SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Preteky turistickej zdatnosti Vytlač článok Vytlač článok

Každé dieťa má prirodzenú potrebu porovnávať sa s rovesníkmi a súťažiť. Práve preto sa konajú pre deti z detských domovov Preteky turistickej zdatnosti. Tieto preteky organizované Detským centrom Slovensko majú už dlhoročnú tradíciu, neustále sa vyvíjajú, zdokonaľujú a prispôsobujú aktuálnej situácii tak, aby boli pre účastníkov atraktívne. Sú otvorené pre všetkých záujemcov. Spájajú v sebe vytrvalostnú zložku – beh na 2-6 km podľa veku, orientačnú – pohyb v lese po vyznačenej trase a pomocou buzoly podľa azimutu, ako aj vedomostnú zložku (poznávanie rastlín, drevín, topografických značiek a kultúrnych a prírodných zaujímavostí Slovenska a Európskej únie). Obľube sa tešia technické disciplíny – plazenie, hod loptičkou na cieľ, odhad vzdialenosti, prekonávanie terénnej prekážky pomocou lanovej lavičky a viazanie uzlov. Zvládnutie celého rozsahu vedomostí a zručností vyžaduje dlhodobú prípravu a tréning, čo sa stáva výbornou náplňou celoročnej činnosti. Otvára sa tu možnosť dosiahnuť výborné výsledky nielen pre tých pretekárov, ktorí sú prirodzene športovo talentovaní, ale aj pre tých, ktorí výborne zvládnu vedomostné a technické disciplíny a ušetria si trestné sekundy.

 


Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 29. 3.2017, upravené o zmenu v KPČ


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2017DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!