Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Projekty DC > Akreditovaná príprava profesionálnych rodičov > Osnova akreditovanej prípravy profesionálnych rodičov SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Osnova akreditovanej prípravy profesionálnych rodičov Vytlač článok Vytlač článok

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok,  tel. 0903 731 750 e-mail: dc@detskecentrum.sk

_____________________________________________________________________

akreditovaný subjekt na vykonávanie prípravy profesionálnych rodičov náhradnej starostlivosti o deti v profesionálnej rodine, v zmysle akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 14032/2006-I/21AK.

 

 

Témy prípravy a časový harmonogram

 

60 h prípravy na vykonávanie náhradnej starostlivosti v profesionálnej rodine v súlade s § 53, ods. 9 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

1. stretnutie

Náhradná rodinná starostlivosť

Formy NRS, diferenciácia medzi formami NRS, špecifiká profesionálneho rodičovstva, právny rámec, očakávania budúcich profesionálnych rodičov

3 hodiny

2. stretnutie

Práva dieťaťa v ústavnej starostlivosti

Všeobecné práva dieťaťa podľa medzinárodných dohovorov, práva dieťaťa v ústavnej starostlivosti

3 hodiny

3. stretnutie

Fyzický, psychický a sociálny vývin dieťaťa a jeho potreby

Vývinové obdobia dieťaťa, potreby dieťaťa, činitele ktoré ovplyvňujú psychosociálny vývin

3 hodiny

4. stretnutie

Špecifické potreby detí z detských domovov, oneskorenia vo vývine, dôsledky nenapĺňania potrieb, prejavy v správaní zanedbávaných detí

3 hodiny

5. stretnutie

Možnosti profesionálnych rodičov pri identifikácii potrieb dieťaťa a ich úloha pri napĺňaní potrieb dieťaťa

3 hodiny

6. stretnutie

Motivácia a očakávania profesionálnych rodičov, možnosti pomoci deťom, limity profesionálneho rodičovstva

Ujasnenie si motivácie pre prijatie dieťaťa, otvorenosť a schopnosť prijať dieťa do rodiny. Očakávania detí a rodičov, práca s vlastnou minulosťou a stratami, sebapoznanie

3 hodiny

7. stretnutie

Individuálne stretnutie

Individuálna psychologická a sociálna diagnostika (hodnotenie rodinného systému, motivácie k prijatiu dieťaťa, postojov ďalších členov rodiny k prijatiu dieťaťa)

3 hodiny

8. stretnutie

Adaptácia nového člena v rodine

Prijatie dieťaťa do rodiny členmi domácnosti, zmena v rodinnej situácii, biologické deti a ich prežívanie zmeny. Budovanie rodinných vzťahov

6 hodín

9. stretnutie

10. stretnutie

Attachment

Citové pripútanie, vznik a vývoj pripútania, poruchy pripútania a ich dopad na život dieťaťa v rodine, možnosti pomoci. Strata biologickej matky a jej dopad na ďalší vývoj dieťaťa, zvládanie a spracovanie strát dieťaťom, možnosti zlepšenie nadväzovanie kontaktov

3 hodiny

11. stretnutie

Poznávanie vývinových potrieb dieťaťa, jeho minulosti a porozumenie správaniu dieťaťa v profesionálnej rodine

Vývinové potreby dieťaťa vzhľadom k veku, všeobecné a individuálne potreby dieťaťa, správanie dieťaťa ktorému neboli napĺňané potreby (možné problémy, konflikty), dôsledky pre rodinu a dieťa, možnosti nápravy

3 hodiny

12. stretnutie

Identita, sebavedomie, sebahodnota dieťaťa v profesionálnej rodine

Faktory ovplyvňujúce hodnotu, sebavedomie a identitu dieťaťa, pochopenie odlišností dieťaťa v profesionálnej rodine, prijatie inej hodnotovej orientácie, postojov, názorov dieťaťa, podpora dieťaťa a budovanie jeho identity. Strata biologickej rodiny ako faktor zníženej sebahodnoty a nejasnej identity

3 hodiny

13. stretnutie

Práca s biologickou rodinou dieťaťa

História dieťaťa ako faktor ovplyvňujúci jeho prijatie, dôležitosť ukotvenia dieťaťa v biologickej rodine, kontakt s biologickou rodinou dieťaťa, povinnosti  profesionálnych rodičov, nepriame kontakty s biologickou rodinou

3 hodiny

14. stretnutie

Efektívna komunikácia v profesionálnej rodine

Komunikačné zručnosti pri práci s dieťaťom, zásady efektívnej komunikácie. Dôležitosť informácii, vhodnosť ich poskytovania, problémy pri komunikácii

3 hodiny

15. stretnutie

Výchova a vzdelávanie dieťaťa

Pravidlá a hranice v rodine ako predpoklad stability prostredia. Trest a odmena ako motivačné faktory ovplyvňujúce správanie dieťaťa, praktické prístupy vo výchove. Špecifické otázky vzdelávania v školách, špeciálno-pedagogické zásady vzdelávania

3 hodiny

16. stretnutie

Odchod dieťaťa z profesionálnej rodiny

Dôvody a príčiny odchodu dieťaťa z profesionálnej rodiny. Spracovanie odchodu dieťaťa profesionálnymi rodičmi a biologickými deťmi, príprava dieťaťa, komunikácia s dieťaťom, smútenie. Možnosti podpory a uľahčenia odchodu pre deti a profesionálnych rodičov

6 hodín

17. stretnutie

18. stretnutie

Individuálne stretnutie

Individuálna psychologická diagnostika (postoje, hodnoty, osobnostný profil, motivácia) na základe rozhovorov, pozorovania a psychologických metodík.

3 hodiny

19. stretnutie

Potreba tímovej spolupráce

Kompetencie profesionálneho rodiča ako člena multidisciplinárneho tímu, zdroje zvládania náročných situácií, opora a pomoc pri práci s deťmi, hľadanie zdrojov pomoci

3 hodiny

20. stretnutie

Diskusia s profesionálnymi rodičmi Detského centra

Oboznámenie sa s prácou a skúsenosťami profesionálnych rodičov

3 hodiny

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!