Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Výzvy > Zemestnáme vychovávateľa do Centra pre deti a rodiny SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Zemestnáme vychovávateľa do Centra pre deti a rodiny
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Zemestnáme vychovávateľa do Centra pre deti a rodiny Vytlač článok Vytlač článok

Detské centrum Slovensko zamestná vychovávateľov v Centre pre deti a rodiny na K. Sidora 136, 034 01 Ružomberok.

 

Podmienky:

 • SPgŠ, PF učiteľstvo alebo vychovávateľstvo, alebo SOŠ s maturitou + pedagogické minimum, alebo VŠ rôzneho zamerania + doplnkové pedagogické vzdelanie,
 • dobrý zdravotný stav,
 • bezúhonnosť doložená odpisom z registra trestov,
 • posudok klinického psychológa (zmluvného s DC-SK),
 • hra na hudobný nástroj alebo intenzívnejší vzťah k výtvarnej výchove, športu alebo turistike,
 • vodičský preukaz skupiny B - aktívne používanie osobného motorového vozidla je vítané

Pracovná náplň:

 

Zabezpečenie odbornej činnosti so zameraním na prácu s dieťaťom a členmi jeho rodiny na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo počas realizácie výchovného opatrenia v zariadení SPODaSK na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny, a to najmä:

 • zabezpečuje všetky potreby dieťaťa, všestrannú a nepretržitú starostlivosť,
 • poskytuje výchovu a pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
 • zodpovedá za kvalitu vypracovania, priebehu a výsledkov výchovy podľa plánu výchovnej práce s dieťaťom alebo podľa  individuálneho plánu,
 • sleduje vývoj dieťaťa a svoje poznatky o vývine pravidelne zaznamenáva,
 • vo výchovnej práci volí výchovné metódy, ktoré sú v súlade s deklaráciou detských práv,
 • svojou výchovnou činnosťou rozvíja duševný  a fyzický vývoj dieťaťa, prehlbuje manuálne zručnosti dieťaťa, rozvíja  mravné cítenie,
 • vedie a pripravuje dieťa pre reálny život, stará sa o šatstvo, obuv a celkové zaopatrenie dieťaťa,
 • vytvára podmienky pre zdravý vývin dieťaťa,
 • podporuje kontakty s biologickou rodinou dieťaťa a umožňuje stretávanie sa dieťaťa s biologickými rodičmi v zariadení SPODaSK,
 • spolupracuje s ostatnými zamestnancami zariadenia SPODaSK a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • spolupracuje so psychológom a sociálnym pracovníkom pri diagnostikovaní detí a rodiny.

Životopis s motivačným listom posielajte na e-mailovú adresu vychovavatel@detskecentrum.sk do 28. 6.2019.

 

Kontakt pre informácie: PaedDr. Viktor Blaho, 0903 731 750DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

  generálny partner

  pre aktivity v prospech pomoci deťom
  v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!