Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Výzvy > Zamestnáme sociálneho pracovníka SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Zamestnáme sociálneho pracovníka
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Zamestnáme sociálneho pracovníka Vytlač článok Vytlač článok

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO zamestná sociálneho pracovníka - jedná sa o pracovnú pozíciu v rámci Národného projektu  " Podpora deinštitucionalzácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach"

 

 

Miesto výkonu práce: Detský domov Náhradné rodiny DC-SK, K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok

 

Nástup: podľa dohody

 

Hlavná pracovná náplň:

 

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v DeD na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:

-      vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp.  výchovného opatrenia,

-      spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK,

-      sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce,

-      sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,

-      realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,

-      participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu,

-      spolupráca s ostatnými zamestnancami DeD a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kvalifikačné predpoklady sociálneho pracovníka v DeD:

-        II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore sociálna práca

-        Prax sa nevyžaduje

Výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka: rómsky.

 

 

Ďalšie podmienky:

vodičský preukaz skupiny B - aktívne vedenie motorového vozidla, ochota vzdelávať sa v odborných metódach, postupoch a technikách sociálnej práce.

 

 

Kontakt:

detskecentrum(e-mail code)detskecentrum.sk

 

Výberové konanie:

žiadosť, štrukturovaný životopis, motivačný list, posielajte na e-mailovú adresu do 9. 3.2018. Na osobný pohovor pozývame telefonicky, preto v žiadosti uveďte aj telefónne číslo. Pohovor sa uskutoční v Detskom centre Slovensko, K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok.

 

 

PaedDr. Viktor BLaho

Detské centrum Slovensko

 

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!