Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Výzvy > Zamestnáme psychológa pre prácu s deťmi a ich rodičmi SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Zamestnáme psychológa pre prácu s deťmi a ich rodičmi
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Zamestnáme psychológa pre prácu s deťmi a ich rodičmi Vytlač článok Vytlač článok

Detské centrum Slovensko zamestná detského psychológa do diagnostickej skupiny na dobrovoľné pobyty v Centre pre deti a rodiny na K. Sidora 136, 034 01 Ružomberok.

 

Podmienky:

 

 • VŠ II. st, jednoodborové štúdium psychológie,
 • dobrý zdravotný stav,
 • bezúhonnosť doložená odpisom z registra trestov,
 • posudok klinického psychológa (zmluvného s DC-SK),
 • vítaná je hra na hudobný nástroj alebo intenzívnejší vzťah k športu alebo turistike,
 • vodičský preukaz skupiny B - aktívne používanie osobného motorového vozidla.

 

Pracovná náplň:

 

Odborná činnosť so zameraním na  prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v Centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:

 • vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny,
 • aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade s účelom neodkladného resp.  výchovného opatrenia,
 • aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
 • poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine,
 • realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
 • participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu,
 • spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia a úradmi PSVR,
 • spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania voľby o opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri riešení sociálnej situácie dieťaťa.

Životopis s motivačným listom posielajte na e-mailovú adresu psycholog@detskecentrum.sk do 19. 1.2019

 

Kontakt pre informácie: PaedDr. Viktor Blaho, 0903 731 750DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

  generálny partner

  pre aktivity v prospech pomoci deťom
  v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!