Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > VÝZVA POSLANCOM NÁRODNEJ RADY SR SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
VÝZVA POSLANCOM NÁRODNEJ RADY SR
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
VÝZVA POSLANCOM NÁRODNEJ RADY SR Vytlač článok Vytlač článok

Spoločné vyhlásenie k návrhu novely zákona č.305/2005 Z.z.

Odborníci v sociálnoprávnej ochrane deti, sociálnej kuratele a náhradnej starostlivosti, organizácie dlhodobo pracujúce v téme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, strešné organizácie zamerané na ochranu detí a pomoc rodinám v kríze, podporujeme prijatie novely  zákona č. 305/2005 Z.z. Navrhovaná novela je kontinuálnym pokračovaním novelizovaného Zákona o rodine č.36/2005 Z.z.

 

Navrhovaný zákon by mal podľa nášho názoru už najmenej niekoľko rokov fungovať konkrétne v praxi a pomáhať tým, čo to naozaj potrebujú. V čom? Predovšetkým v tom, že:

 

Zavŕši dlhodobo realizované transformačné systémové zmeny  v detských domovoch a to smerom k pôvodným rodinám ako aj náhradným rodinám a pomôže otvoriť systém smerom k verejnosti.

Pôvodný detský domov, v zmysle novely, „Centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby “ bude mať možnosť riešiť prípady detí komplexnejšie, bude môcť pracovať s rodinami priamo v teréne, predovšetkým s rodičmi v oblasti rodičovských zručností a deti budú mať väčšiu šancu vrátiť sa do pôvodného prostredia, bude môcť prijímať dieťa na dohodu a tým zamedziť zbytočne dlhému času na opätovný návrat do rodiny,

 

otvorí novú systémovú podporu rodinám v krízových situáciách a ich príbuzným, náhradným rodinám, profesionálnym rodinám formou vytvorenia poradenských centier pre rôzne aj špecifické problémy detí a rodín. K dnešnému dňu takéto centrá v systéme chýbajú.

 

Počas predchádzajúcich rokov ich mohli vytvárať predovšetkým samosprávne kraje, tie však túto problematiku systematicky neriešia, podporujú na celý kraj cca 5 – 6 poradcov s tak poddimenzovaným príspevkom, že nie je možné špecializované odborné centrum prevádzkovať. Vznikom „Centier“ je šanca pre  rozvádzajúce sa rodiny riešiť problémy pri zverení dieťaťa do starostlivosti jedného či oboch rodičov. Je to aj  šanca na riešenie konfliktov skôr, ako dôjde k rozvodu, či násiliu.

 

otvorí účinnejší systém podpory náhradnej osobnej a pestúnskej starostlivosti a mnoho ďalších zmien v prospech detí a rodín.

 

 

Na príprave novely a vyhlášky spolupracovali a spolupracujú zástupcovia štátnych zariadení ale aj neštátnych akreditovaných subjektov. Príprava novely trvala niekoľko rokov a to, aby sa na nej začalo pracovať je aj zásluha neziskového sektora a zložitej situácie v teréne.

V sociálnoprávnej ochrane by všetkým malo ísť predovšetkým o to, aby sme čo najúčinnejšie mohli ochrániť dieťa a pomôcť rodine, aby sa dokázala o deti postarať tak, aby mohli vyrastať vo funkčnom a bezpečnom prostredí práve v rodine. Ale ak je potrebné riešiť krízovú situáciu, mali by mať  rodiny „ po ruke“ odborníkov, ktorí im dokážu pomôcť problém riešiť. Tento systém zatiaľ v praxi chýba.

 

Z vyššie uvedených skutočností sa obraciame na poslancov NR SR o podporu pripravovanej novely zákona č. 305/2005 Z.z.


Signatári:


Koalícia pre deti Slovensko- Mgr.Mariana Kováčová, PhD.

Asociácia krízových stredísk – Mgr. Robert Braciník

Liga ochrany detí – LOĎ –  Mgr. Emília Bezáková, PhD.

Centrum Slniečko,n.o. – Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

OZ  Náruč – pomoc deťom v kríze – Mgr. Ivan Leitman

Detské centrum Slovensko – PaedDr. Viktor Blaho

Združenie neštátnych detských domovov -  PaedDr. Viktor Blaho

OZ Detský smiech, Mníchova Lehota-Ing. Libor Kobyda

Iniciatíva Domováci  domovákom- PhDr. Ján Herák

Spoločnosť Úsmev ako dar – Prof.MUDr.Jozef Mikloško, PhDDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!