Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > TEAMBUILDING - CDR DC-SK SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
TEAMBUILDING - CDR DC-SK
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
TEAMBUILDING - CDR DC-SK Vytlač článok Vytlač článok

Priatelia a kolegovia z Detského centra Slovensko a jeho zamestnanci z Centra pre deti a rodiny utužovali kolektív spolu so Štúdiom zážitku na teambuildingu v Jánskej doline. Okrem množstva hier  najmä v prírode sa venovali aj turistike, kedy vystúpili na Ohnište a hodinu - dve venovali aj krátkej pracovnej porade.

 

Touto cestou sa chcem poďakovať Petrovi Brestovanskému a jeho kolegovi Tiborovi Sipoczovi zo Štúdia zážitku za perfektný program a mojim kolegom za to, že to vydržali.

 

Viktor Blaho,
prezident DC-SK

 

 

img_1418_450

 

img_1428_450

 

 

PROGRAM

 

Počet účastníkov: 13 účastníkov

Lokalita: chata Bystrá, Jánska dolina

Štúdio zážitku má najdlhšiu tradíciu v outdoor vzdelávaní na Slovensku, existuje už od roku 1993. Špecialitou Štúdia zážitku je prostredie OUTDOOR s využitím interaktívnych úloh a aktivít, ktoré sú založené na riešení modelových situácií s následným rozborom a teoretickým zovšeobecnením ako zdrojom skúseností a poznania. V roku 2005 stálo ŠZ pri zrode Profesijného združenia pre zážitkové vzdelávanie a neskôr aj združenia Experiencia.

 

FORMA A METÓDA PROGRAMU

 

DOBROVOĽNOSŤ zapojenia účastníka do aktivít je prezentovaná ako základný
predpoklad úspešnosti kurzu.

 

Program bol realizovaný INTERAKTÍVNOU FORMOU s maximálnym
ZAPOJENÍM účastníkov do priebehu programu. Jednalo sa o kombináciu OUTDOOR – INDOOR formy.

 

ZÁMER PROGRAMU

 

Zámerom navrhovaného outdoorového programu boli:

 • Uvedomiť si princípy budovania a fungovania úspešného, efektívneho tímu
 • Poznať svoje preferencie rolí v tíme a využívať ich, svoje silné a rozvojové oblasti
 • Vedieť riadiť proces tímovej práce a efektívne pracovať ako člen tímu
 • Poznať vplyv zmeny na jednotlivca a tím, prvky a situácie, ktoré zmena prináša, krivka prežívania zmeny
 • Vedieť využívať teoretické poznatky o tímovej práci
 • Vytvoriť prostredie vhodné pre vzájomné poznanie sa a sebapoznanie vnáročnejších a neštandardných situáciách
 • Zbúrať bariéry v komunikácii, podporiť a zlepšiť komunikáciu
 • Upevniť vzájomnú dôveru a spolupatričnosť
 • Otvorenie teambuildingu
 • Predstavenie
 • Zámer a ciele

img_1301_450

PROGRAM
Energizér „Palička“

Štartovacia aktivita na vzájomné naladenie účastníkov - energizér „Palička“
Aktivita „Klávesnica“
Každý člen tímu individuálne podstúpi úlohu, kde je potrebné čo najrýchlejšie stláčať
„klávesy“ v definovanom poradí. Pritom sú ďalšie faktory, ktoré zvyšujú stres a
v priebehu hry sa stupňujú. Hra vyžaduje psychickú koncentráciu i značnú úroveň koordinácie pohybov. Fyzická náročnosť je menšia. Očakáva sa zapamätanie si kritických momentov a odhalenie pointy hry pod časovým stresom.
Reflexia po aktivite

img_1302_450

 

img_1303_450_01

 

img_1305_1_450

 

Stavba stanu „naslepo“


Aktivita, ktorá vyžaduje čo najpresnejšie podanie informácie len ústnym spôsobom.
Pochopenie dôležitosti podania správnej a ucelenej informácie.
Reflexia po aktivite

img_1314_450

img_1321_450

 

„Úloha verzus proces“

Krátky interaktívny vstup o uvedomelej činnosti tímu
Hierarchia uvedomovania si rozvoja tímu pri plnení úlohy - Pyramída rozvoja tímu,
fázy vývoja tímu.

Aktivita „Dopravná zápcha“

Úlohou skupiny je nájsť kľuč ako si vymeniť miesta, a pritom dodržať presne dané
pravidlá.
Reflexia po aktivite

 

img_1315_450

 

Aktivita „Legofax“


„Legofax“ Spoločná aktivita, ktorá sa však realizuje v menších tímoch. Úloha je
postaviť z lego kociek identickú dedinu (stavby) ako je vo vedľajšej miestnosti.
Reflexia po aktivite

 

img_1349_450

 

Dotazník tímové role „Belbin“

Zmapovanie profilu tímových rolí jednotlivcov, zmapovanie tímových rolí celého
tímu – tímová hviezdica s prepojením na správanie jednotlivých rolí pri plnení úlohy.

 

img_1370_450

 

Zhrnutie prvého dňa
Večerná aktivita - Zábavný kvíz – sociálna percepcia

Kvíz kde ľudia budú hádať čo znázorňujú obrázky, pri tomto kvíze je dôležité
schopnosť čítať neverbálnu komunikáciu. Kvíz bude prebiehať zábavno – súťažnou
formou.

 

img_1364_450

 

Spätný pohľad na prvý deň teambuildingu + ranný energizér, na naštartovanie

programu druhého dňa.

 

Aktivita „Slepý štvorec“

Spoločná aktivita, pri ktorej všetci účastníci budú mať zaviazané oči. Ich úlohou bude
spoločne vytvoriť z lana čo najpresnejší štvorec, pričom každý z členov tímu sa musí
po celý čas držať lana. Lano bude dlhé a účastníci musia pri vytváraní štvorca využiť
celú jeho dĺžku.
Úloha zameraná na koordináciu, empatiu, prácu pod časovým stresom...

 

Prežívanie zmeny - Interaktívny vstup

Charakteristika zmeny, krivka prežívania zmeny


Aktivita „Príbeh“

Pri aktivite je kladený dôraz najmä na aktívne počúvanie, stres manažment,
rozdelenie rolí – vedenie riešenia úlohy a empatiu. Dôležité pre úspešné riešenie
aktivity je schopnosť odovzdávať presné, kompletné informácie medzi všetkými
členmi skupiny s tým, že každý z členov je veľmi dôležitý pre jej úspešné zvládnutie.
Reflexia po aktivite

Aktivita „Transport materiálu“

Úlohou tímu je za dodržania bezpečnostných pravidiel vyzdvihnúť a preniesť materiál
po stanovenej trase. Cieľom aktivity je posilniť ochotu zastúpiť kolegov a prebrať ich
rolu pri prechode cez kritické momenty.

Reflexia po aktivite

 

img_1429_450

 

img_1452_450

 

Aktivita „Nerozbitné vajce“


Aktivita v menších tímoch, pričom jednotlivé tímy hľadajú konštrukčné riešenie vďaka
ktorému by zvládlo vajíčko vyhodenie z prvého poschodia budovy.

 

img_1393_450

 

Zakončenie, sumarizácia a „klbko zážitkov“

 

img_1308_600

 

img_1317_600

 

img_1321_600

 

img_1322_600

 

img_1336_450

 

img_1338_450

 

img_1343_600

 

img_1344_600

 

img_1345_600

 

 

img_1346_600

 

img_1348_600

 

img_1352_450

 

img_1353_450

 

img_1358_450

 

img_1359_450

 

img_1360_450

 

img_1362_450

 

img_1363_450

 

img_1365_450

 

img_1369_600

 

img_1373_450_01

 

img_1374_450

 

img_1377_450

 

img_1381_450_01

 

img_1390_450

 

img_1397_600

 

img_1411_600

 

img_1413_600

 

img_1425_600

 

img_1465_450

 

img_1467_450

 

img_1469_450

 

img_1432_450

 

img_1433_450

 

img_1434_450

 

img_1439_450

 

img_1442_450

 

img_1443_450

 

img_1445_450

 

img_1446_450

 

img_1447_450

 

img_1448_450

 

img_1450_450

 

img_1452_600

 

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

  generálny partner

  pre aktivity v prospech pomoci deťom
  v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!