Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Spolupráca s Unione Italiana Sport Per tutti SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Spolupráca s Unione Italiana Sport Per tutti
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Spolupráca s Unione Italiana Sport Per tutti Vytlač článok Vytlač článok

Detské centrum Slovensko je  partnerom  projektu IRISES - Medzinárodná rómska integrácia prostredníctvom zainteresovaných strán, v oblasti výmeny úspešných postupov s partnerskými organizáciami, od začiatku roka 2015. Projekt zastrešuje talianska organizácia

 

UISP  - Unione Italiana Sport Per tutti

 

uisp_150

 

 

a okrem Detského centra Slovensko, ďalšími partnermi sú organizácie  z Portugalska, Grécka, Maďarska, Bulharska a Rumunska. Je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Základné práva & Občianstvo.

 

V rámci projektu Medzinárodnej rómskej integrácie - IRISES, ktorého hlavným cieľom je ochrana práv detí žijúcich v ústavnej starostlivosti, Detské Centrum Slovensko v roku 2015 zorganizovalo viacero podujatí.


Viac než  200 detí z 18 detských domovov sa zúčastnilo športových podujatí (šachový turnaj, plavecké preteky, preteky turistickej zdatnosti, futbalové majstrovstvá), ako aj workshopov na tému práv dieťaťa a tolerancie k inakosti. Cieľom týchto aktivít bolo poskytnúť všetkým deťom bez rozdielu možnosť uspieť a posilniť ich vôľové vlastnosti ako aj pestovať pozitívne vnímanie samého seba, ako základ pre ich autonómny život v dospelosti.

 

Do projektu IRISES sa zapojilo taktiež viac ako 60 dospelých, vychovávateľov a odborníkov pracujúcimi v oblasti náhradnej starostlivosti.

 

 

_dsc4727_450

 

img_0723_450

 

_dsc7870_450

 

img_0741_450

 

img_5084_450

 

img_9174_450

 

img_9181_450

 

majstri_slovenska_450

 

p1010288_450

 

img_5067_600

 

 

Projekt je spolufinancovaný EÚ v rámci programu Základné práva & občianstvo

Co- funded by the Fundamental Rights & Citizenship Programme of the European Union

 

index_275_01DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!