Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Výzvy > PROFESIONÁLNA RODINA poslanie zamestnaním? SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
PROFESIONÁLNA RODINA   poslanie zamestnaním?
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
PROFESIONÁLNA RODINA poslanie zamestnaním? Vytlač článok Vytlač článok

Z príhovoru pána PaedDr. Jána Sihelského, generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny:

 

propagacia_pr_2_400

 

Pán Dr. Síhelský, ale je to skutočne tak? Viete nám povedať, kde sa môžu záujemci o profesionálne rodičovstvo, presvedčení kampaňou národného projektu skutočne aj zamestnať? Podľa toho, čo nám telefonujú občania, ktorí majú záujem o zamestnanie profesionálneho rodiča je zrejmé, že sa nemajú šancu zamestnať v tejto profesii. A určite nepomôžu ani sľubované notebooky pre profesionálnych rodičov, pretože podľa mňa silnejším motívom pre nich je pomoc dieťaťu, ktoré to potrebuje a zamestnanie. Nebolo by radšej rozumnejšie zastaviť bohapusté míňanie peňazí z eurofondov a použiť ich na vytvorenie nových pracovných miest profesionálnych rodičov v detských domovoch, alebo na podporu tých detských domovov a príslušných ÚPSVaR, ktoré to so zriaďovaním profesionálnych aj iných foriem náhradnej rodinnej starostlivosti myslia vážne?

Do kampane v rámci národného projektu sa zapojili aj priatelia zo Spoločnosti priateľov detí z detských domov  Úsmev ako dar, ktorí už tiež heslo "aby každé dieťa malo rodinu", začali aj napĺňať. Neviem len, odkiaľ vlastne zobrali, že profesionálnych rodičov je stále málo, keď nevieme vyhovieť ani tým, ktorí žiadajú o prácu niekoľko rokov a pribúdajú ďalši do pomaly nekonečného radu záujemcov? Nezdá sa mi fér, aby sme ľudí nalákali najprv na PRIDE, a potom ich ako keby "po použití" odmietli.

______________________________________________________________________________

picture_2_525

______________________________________________________________________________

Vážení profesionálni rodičia, záujemci o túto profesiu ale aj ďalší návštevníci tejto internetovej stránky, zapojte sa prosím do diskusie na vyššie uvedenú tému a podelte sa s Vašimi skúsenosťami ako sa Vám podarilo (ne)zamestnať ako profesionálny rodič. O tom ako „na to“ sa už v národnom projekte „Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov“ totiž nehovorí. Zdá sa, že problém plných detských domovov, čo sme aj nedávno počuli  v televízii , nie je v nezáujme o profesiu profesionálneho rodiča, ale ešte stále skôr v nezáujme alebo v neschopnosti tých, ktorí by mali zariadiť, aby podľa možnosti všetky deti mohli vyrastať v rodine.

 

PaedDr. Viktor Blaho,                                                                                                                    prezident DC

• VAŠE NÁZORY •

 

 

 

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!