Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Výzvy > NEZABUDLI STE? VAŠE 2% IM POMÔŽU! SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
NEZABUDLI STE? VAŠE 2% IM POMÔŽU!
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
NEZABUDLI STE? VAŠE 2% IM POMÔŽU! Vytlač článok Vytlač článok

Milí priatelia Detského centra,

prosíme Vás, aby ste poskytli 2% z Vašich zaplatených daní za rok 2009 práve Detskému centru.

 

Takto získané peniaze použijeme na vyhľadávanie vhodných profesionálnych náhradných rodín, na úhradu základných a špeciálnych potrieb detí, umiestnených v týchto náhradných rodinách, na úhradu nákladov špeciálneho záujmového programu pre deti odkázané na náhradnú starostlivosť a na založenie Centra preventívnej a náhradnej starostlivosti - CPNS. Hlavnou náplňou činnosti CPNS bude servis náhradným rodinám a preventívne činnosti v rámci výchovných opatrení uložených orgánom sociálnoprávnej ochrane deti alebo súdom, zamerané na udržanie alebo navrátenie dieťaťa do vlastnej biologickej rodiny.

 

 

Povinné údaje o prijímateľovi 2% z Vašich zaplatených daní, ktoré vpíšete do daňového priznania (platí pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami):

 

Obchodné meno (názov prijímateľa):

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO

Sídlo prijímateľa:

K. Sidora 134, 034 01 Ružomberokrok

IČO:

30226112

Právna forma:

občianske združenie

 

 

Farebný informačný materiál - leták o Detskom centre na stiahnutie (8 sek.)

 

 

Časové lehoty


Časové lehoty pre daňovníkov poskytujúcich 2% zo svojich zaplatených daní

 

 

Tlačivá pre fyzické osoby - zamestnancov, ktorým robí zúčtovanie preddavkov na daň zamestnávateľ:

 

Tlačivo V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktorej robí ročné zúčtovanie preddavkov na daň zamestnávateľ

 

 

Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2011 - podáva sa spolu s vyhlásením o poukázaní ...

 

Tlačivá pre právnické osoby a fyzické osoby - zamestnancov, ktorí si robia zúčtovanie sami:

 

Daňové priznanie za rok 2011 pre právnické ooby

 

 

Daňové priznanie za rok 2011 pre fyzické ooby, ktoré majú príjem len zo závislej činnosti a ročné zúčtovanie si robia sami

 

 

Daňové priznanie za rok 2011 pre fyzické osoby - živnostníci

Ak ste sa rozhodli nám pomôcť, prosím napíšte nám e-mail na dc(e-mail code)detskecentrum.sk

ĎAKUJEME!

 

 

 


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!