Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Športové aktivity pre detské domovy v SR > Majstrovstvá Slovenska v minifutbale SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Majstrovstvá Slovenska v minifutbale
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Majstrovstvá Slovenska v minifutbale Vytlač článok Vytlač článok

XV. Majstrovstvá Slovenska v minifutbale družstiev chlapcov a dievčat z detských domovov SR


Vyhlasovateľ
Detské centrum Ružomberok

Sponzori: Obec Likavka

Technické zabezpečenie: DC Ružomberok a Obec Likavka

Organizačný výbor:

Predseda: Viktor Blaho, DC Ružomberok
Riaditeľ: Martin Machciník, DC Ružomberok
Tajomník: Renata Mudičková, DC Ružomberok
Hlavný rozhodca: Robert Vessa, DC Ružomberok
Rozhodcovia:
Juraj Vessa, DC Ružomberok
Marcel Rusňák, DC Ružomberok
Igor Gombík, DC Ružomberok
Milan Frič, DC Ružomberok
Juraj Pšeno,DC Ružomberok

Zdravotná služba: Silvia Pančíková, DC Ružomberok
Prezencia, ubytovanie,
rozdelenie služieb:
Margita Pastorková, DC Ružomberok
HT zabezpečenie:
Jaroslav Kuniak, DC Ružomberok
Vedúci programu:
Roman Večerek, Mária Peťová, DC Ružomberok
Zabezpečovací personál: dobrovoľníci DC

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Termín:
14. - 16. september 2006

Miesto konania: Obec Likavka pri Ružomberku – futbalový štadión

Ubytovanie: ZŠ v Likavke - účastníci si prinesú so sebou prezúvky, podložku na spanie (karimatku) a spací vak

Stravovanie: V školskej jedálni, strava začína večerou 14. 9. a končí 16.9.2006 raňajkami + suchý obed.

Prihlášky: posielajte najneskôr do 8.9.2006 na adresu Detské centrum, K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok, stačí aj e-mailom: detskecentrum@detskecentrum.sk, alebo faxom 044/43 41 735.

Prezentácia: 14.9. ZŠ Likavka od 1700 do 2000 hod. Pri prezentácii je nutné predložiť 2x súpisku potvrdenú vysielajúcou organizáciou, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podpísané riaditeľom DeD (nie staršie ako 3 dni ). Nezabudnite na preukaz poistenca (kópiu)!

Účastnícky poplatok: 150 Sk na osobu a noc, spolu Sk 300,-. Úhrada účastníckehopoplatku faktúrou alebo v hotovosti pri prezentácii. Z účastníckeho poplatku bude hradená strava a ubytovanie.

Cestovné:
Cestovné - jedna cesta zo 14.9.2006, bude preplatená detským domovom, ktorých družstvá sa na Majstrovstvách Slovenska v minifutbale v roku 2005 umiestnili na 1. až 3. mieste. Cesta vlastným automobilom, za podmienky jeho 60 % vyťaženia sa prepláca podľa priemernej spotreby PHM.

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Program:

Vo štvrtok  večer o 2000 kultúrny program. Piatok futbalové zápasy v skupinách, večerný program a sobota dopoludnia dohrávky. Predpokladané ukončenie súťaže  a vyhlásenie výsledkov bude 16.9 o 12,00 hod.

Hrací systém:

hrací systém bude určený podľa počtu prihlásených družstiev. Vedúci s ním budú oboznámení na večernej porade. Hrá sa 2 x 20 minút, podľa platných pravidiel minifutbalu.Družstvá, ktoré sa minulý ročník umiestnili na prvých štyroch miestach, budú nasadené do jednotlivých skupín.

Štartujú:

družstvá chlapcov a dievčat vo veku od 12 rokov, až do vyradenia z detského domova.

Účasť:

Štartovať môžu družstvá chlapcov v počte 5 + 1 + 2náhradník, družstvá diev- čat v počte 5 + 1 + 2 náhradníčka.

Podmienky účasti:

- jednotné oblečenie pre hru (stačí jednotné označenie, napr. štart číslom, širokou páskou na ruke, vhodné sú aj žlté a oranžové výstražné vesty a pod.),

- hrá sa v športovej obuvi vhodnej na futbal ( tenisky,gumové kopačky ),

Ihriská: škvárové

Losovanie: v DC Ružomberok 11.9. o 10,00 hod.
Upozornenie:

Vzhľadom na úspešný a hladký priebeh súťaže upozorňujeme, že príchod  14.9. po 2000 hod. alebo na druhý deň nebude povolený. Za pochopenie ďakujeme.

Informácie: Detské centrum, mobil 0903 731 750.


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!