Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Táborové stretnutia > LESNÁ ŠKOLA, SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
LESNÁ ŠKOLA,
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
LESNÁ ŠKOLA, Vytlač článok Vytlač článok

12. LESNÁ ŠKOLA Detského centra je za nami. Tohtoročná sa uskutočnila 16. - 21.10.2006 počas prekrásnych slnenčných októbrových dní, pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier, rovno pod masívom Prašivej, 1,5 km nad Korytnicou, v chate Štátnych lesov.


Hlavným cieľom Lesnej školy bolo pripraviť jej frekventatntov na prácu táborových inštruktorov Detského centra, ktorú začnú vykonávať už počas letných prázdnin v roku 2007.
Hlavné témy školenia:

1. Príprava a vedenie táborovej činnosti.
2. Táborové funkcie, táborové služby, ich náplň a kompetencie.
3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v letných táboroch.
4. Zdravotná výchova a zásady prvej pomoci.
5. Ochrana prírody.
6. Dieťa v detskom domove - iné ako detí z bežných rodín?
7. Špecifiká starostlivosti o deti z detského domova.
8. Ukážjky táborového programu - telesná výchova, kondičná príprava, hry v teréne, 
ukážka zlaňovania, program pri táborovom ohni, varenie v prírode a pod.

Frekventatnti 12. Lesnej školy DC:

1. Linda Halušková, Ružomberok
2. Terézia Rídza, Dolný Kubín
3. Monika Piterková, Liptovské Sliače
4. Dana Svíbová, Liptovské Sliače
5. Erika  Čomová, Ľubela
6. Jakub Pukanec, Trnava
7. Viera Huťková, Krpeľany
8. Miroslava Kramárová, Martin - Priekopa
9. Petra Mikolajová, Poprad
10. Lucia Murcková, Martin - Priekopa
11. Anna Jasinská, Ipeľské Predmostie
12. Veronika Pavelová, Bánovce nad Bebravou
13. Katarína Patková, Bratislava
14. Denisa Nagyová, Bratislava
15. Marta Sabolíková, Lipany
16. Ľubomíra Halíková, Lubina
17. Peter Pekár, Ružomberok
18. Peter Šupák, Ružomberok
19. Ladislav Chlpík, Dolný Kubín
20. Magdaléna Rídza, Dolný Kubín
21. Zuzana Sitarčíková, ĽubišaLektori - skúsení táboroví pracovníci DC, pracovníci Štátnej ochrany prírody, psychológ Detského centra, učitelia z KÚ v Ružomberku a PF UK v Bratislave

Mgr. Róbert Vessa
Branislav Proft
Maroš Práznovský
Mgr. Martin Machciník
Mgr. Mária Peťová
Mgr. Roman Večerek
Mgr. Viktor Blaho ml.
PaedDr. Viktor Blaho st.
PhDr. Albín Škoviera
PhDr. Jana Bachanová
PhDr. Irena Kamanová
Mgr. Peter Kubík

Školenie sa konalo priamo v teréne prekrásnej prírody Nízkych Tatier. Krásne slnečné počasie nám prialo až nad mieru, účastníci zakúsili niekoľkokrát aj nočnú októbrovú prírodu počas nočných hier v teréne.

Frekventatnti školenia po jeho absolvovaní získali certifikát na prácu v táboroch DC pre deti a mládež odkázané na náhradnú starostlivosť. Mnohí z nich začnú pracovať v pros- pech týchto detí ešte v tomto roku počas bohatých aktivít DC.Spomínal:

Viktor Blaho - Šaman
náčelník 12. Lesnej školy


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!