Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Výzvy > DISKUSIA - "Ako ďalej profesionálni náhradní rodičia?" SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
DISKUSIA -
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
DISKUSIA - "Ako ďalej profesionálni náhradní rodičia?" Vytlač článok Vytlač článok

Milí priatelia, profesionální náhradní rodičia,

 

za viac ako 20 rokov praxe PNR sa nahromadilo množstvo pozitívnych skúseností, ktoré profesionálnych náhradných rodičov motivujú a spôsobujú radosť z vynaloženej práce, najmä pri pohľade na prosperujúce deti. Na druhej strane však musíme konštatovať, že profesionálne náhradné rodiny sa boria s množstvom problémov a "nedotiahnutých" podmienok pre prácu PNR, ktoré profesionálnych rodičov značne kvária a demotivujú.

 

Niektoré problémy a tiež ich nie je málo, sa dajú riešiť vhodnejším prístupom zamestnávateľov, resp. zmenou ich interných predpisov, tak aby čo najviac vyhovovali profesionálnym náhradným rodičom ale aj deťom v nich umiestnených. Najťažšie zmeny, ktoré by podstatne mohli zmeniť podmienky práce profesionálnych náhradných rodín aj ich postavenie, ale tiež viac - menej riešiteľné, sú zmeny legislatívne, ktoré musia byť v súlade aj s normami Európskej únie.

 

Prosíme Vás teda o spoluprácu! Od júna 2019 začala pracovať novo sformovaná skupina odborníkov aj z radov profesionálnych náhradných rodičov a ďalších odborníkov, ktorí sa pokúsia zosumarizovať všetky pozitíva aj negatíva z práce PNR, aby podľa toho mohli navrhnúť ďalšie postupy rozvoja profesionálneho náhradného rodičovstva, ako ojedinelého slovenského projektu medzi minimálne európskymi krajinami, ktorým sa podstatne zmenili podmienky života detí odkázaných na ústavnú starostlivosť, čo najviac sa približujúce podmienkam života detí v dobre fungujúcich rodinách. Do práce tejto skupiny sa môžete zapojiť aj Vy tým,  že nám pošlete Váš pohľad na činnosť PNR, a to Vaše dobré skúsenosti, ktoré by mali podporiť existenciu profesionálneho náhradného rodičovstva a samozrejme najmä tie negatívne, ktoré treba určite do budúcnosti neodkladne riešiť. Vďační Vám budeme aj za navrhované riešenia.

 

Oblasti:

- vzdelanie PNR,
- príprava PNR,
- proces vyhľadávania a zamestnávania PNR,
- spôsob prideľovania detí do PNR,
- počet detí v PNR,
- ďalšie vzdelávanie PNR a v akých oblastiach,
- ekonomické zabezpečenie prevádzky PNR, vybavenie PNR, vybavenie detí v PNR, stravovanie detí a pod.,
- pracovné prostriedky PNR,
- ďalšie pracovné podmienky pre PNR,
- pracovno-právne vzťahy medzi PNR a zamestnávateľom, mzda PNR, dovolenky PNR, riešenie prekážok v práci PNR alebo či vôbec pracovno-právny vzťah, či nie iný vzťah - nie podľa zákonníka práce a pod.
- metodická a iná podpora zo strany zamestnávateľa,
- administratívna zaťaženosť PNR zo strany zamestnávateľa, vzájomné informácie o deťoch, biologických rodinách, účtovníctvo a pod.,
- príprava detí na náhradnú rodinnú starostlivosť zo strany PNR,
- kontrola PNR,
- iná zaťaženosť zo strany zamestnávateľa, nutná - menej nutná - nepotrebná (nežiadúca),
- starostlivosť - servis, benefity pre PNR, podporené napr. aj zákonom,
- nadštandardná ochrana detí, mladých dospelých aj PNR zo strany zákona,
- iné a všetko čo Vás napadne a najmä by nám to pomohlo veci riešiť.

 

Vaše príspevky nám môžete nechať aj tu v diskusii alebo ich posielajte na adresu pnr@detskecentrum.sk, tie prvé do 6. 6.2019 a tie ďalšie priebežne. Pošlite ptieto informácie prosím  tieto informácie aj ďalším profesionálnym náhradným rodičom, ktorých poznáte. Keďže rešpektujeme súkromie profesionálnych náhradných rodičov, príspevky môžete posielať aj anonymne, v e-maili stačí keď v správe uvediete, že si neželáte, aby bolo spomenuté Vaše meno, budeme to rešpektovať. Väčšiu hodnotu majú však príspevky podpísané, aby sme ich prípadne mohli ešte odkonzultovať alebo Vás pozvať medzi nás. Radi budeme však všetkým príspevkom.

 

Ďakujeme!

 

S pozdravom

 

Viacej hláv viac vymyslí..., kliknite na obrázok...

 

viac_hlav_viac_vymysli_360_360

 

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!