Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Výzvy > Detský domov nie je nikdy rodina! SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Detský domov nie je nikdy rodina!
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Detský domov nie je nikdy rodina! Vytlač článok Vytlač článok
prof. Kevin BROWNE z Birmighamskej univerzity vo Veľkej Británii pomenoval situáciu na Slovensku pravým menom: "Detský domov nie je nikdy rodina".  Dňa 23. a 24. apríla 2007 sa uskutočnil v Bratislave s rovnakým názvom seminár a workshope, pod vedením prof. Kevina Browna a Dr. Cecílie Pritchard z Centra pre spoluprácu so Svetovou zdravotníckou organizáciou v oblasti ochrany a starostlivosti o deti na Birmighamskej Univerzite vo Veľkej Británii.
Podľa Kevina Browna a výsledkov projektu Daphne je Slovensko medzi krajinami Európskej únie na 8 mieste v počte detí do 3 rokov odkázaných na náhradnú starostlivosť umiestnených v ústavoch. Len 8 krajín - Česká republika, Belgicko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko a Maďarsko, malo od 31 do 60 malých detí v inštitúciách na 10 000 detí do 3 rokov, od 11 do 30 detí v ústavoch sedem krajín, dvanásť krajín od 1 do 10 detí v ústavoch a len 4 krajiny mali menej ako 1 dieťa v ústavnej starostlivosti.Školenie pokrývalo 10 krokových modelov dobrého spôsobu deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, podľa ktorých by sa tento stav na Slovensku podarilo upraviť. Výskumy ukazujú, že malé deti, ktoré sú umiestnené do ústavu, trpia dlhodobými vývinovými spomaleniami. Tieto deti, ktoré sa podarí umiestniť do starostlivosti rodinného prostredia pred dosiahnutím veku 6 mesiacov, majú veľkú čancu sa zotaviť a dobehnúť svoj fyzický a kognitívny rozvoj.

Detské centrum veľmi ďakuje prof. Kevinovi Brownovi za jeho úsilie pomôcť všetkým deťom nájsť svoju rodinu aj v krajinách východného bloku.


Projekt DAPHNE

osem

V Rumunsku je kampaň za deinštitucionalizáciu náhradnej starostlivosti detí na omnoho vyššej úrovni ako na Slovensku - pozrite si zábery z kampane v Rumunskej televízii

Z Rumunskej televízie
Acasa Song

Z Rumunskej televízie
Adoption

Z Rumunskej televízie
Children Drawings

Z Rumunskej televízie
TummyDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!