Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Výzvy > DEKLARÁCIA SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
DEKLARÁCIA
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
DEKLARÁCIA Vytlač článok Vytlač článok

DIEŤA POTREBUJE RODINU

Deklarácia neštátnych detských domovov združených v Združení zástupcov neštátnych detských domovov v SR, prijatá na Valnom zhromaždení 21. 6.2007

Neštátne detské domovy si uvedomujú, že najlepšia na výchovu dieťaťa je rodina, a preto vynaložia úsilie, aby prostredie, v ktorom sa starajú o deti, odkázané na náhradnú starostlivosť, sa svojimi priestormi ale najmä formami a metódami práce čo najviac priblížilo bežnému životu v rodine.

Neštátne detské domovy sa zaväzujú, že počet deti v jednej samostatnej skupine nepresiahne 10, s výnimkou nutnosti prijať ďalšie dieťa, ktoré už má v skupine svojho súrodenca.

Neštátne detské domovy neprijmú do samostatnej skupiny mladšie dieťa ako 3 roky, pri zohľadnení súrodeneckých väzieb. Ak sa nepodarilo toto dieťa umiestniť do pestúnskej rodiny, adoptívnej rodiny alebo do osobnej starostlivosti inej osoby ako rodiča, detský domov vyvinie maximálne úsilie aby toto dieťa bolo umiestnené do profesionálnej rodiny. Toto sa týka aj detí do 3 rokov veku, ktoré už sú umiestnené v samostatných skupinách.

Ak neštátne detské domovy nemajú k dispozícii pripravenú profesionálnu rodinu, alebo pestúnsku rodinu alebo inú formu náhradnej rodinnej starostlivosti, oslovia ďalšie detské domovy so žiadosťou o prijatie dieťaťa do ich profesionálnej rodiny.

Každý člen Združenia neštátnych detských domovov vyvinie maximálne úsilie pre umiestňovanie detí prednostne do profesionálnych rodín.

Zásadou prijatia nového člena do Združenia zástupcov neštátnych detských domovov bude jeho angažovanosť pre rodinné formy náhradnej starostlivosti, medzi ktoré ZZNDeD zaraďuje aj profesionálne rodiny.

Zapísané na Valnom zhromaždení ZZNDeD v Tepličke nad Váhom, dňa 21. 6.2007
Podpisy členov:

Detské centrum - prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti

o.z. Detský smiech Mníchova Lehota

DeD sv. Hoffbauera Podolínec
DeD Potôčik Moštenica
DeD Srdiečko B. Bystrica
Dom detí B. Bystrica
Detské centrum pre Teba Cemjata

DCHD Považská Bystrica
DeD Sv. Jozefa Turzovka
DeD Jelka
OZ Nová rodina Lučenec


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!