Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum > Priority Detského centra Slovensko SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Priority Detského centra Slovensko Vytlač článok Vytlač článok

Detské centrum Slovensko - prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti, vznikla 28. 11.1990 v Ružomberku, združením občanov na základe spoločného cieľa, a to pomoci postihnutým deťom.

Je najstaršou dobrovoľníckou organizáciou tohto druhu na Slovensku. Korene formovania kolektívu, ktorý neskôr založil Detské centrum siahajú až do roku 1979.

Myšlienka založenia tejto spoločnosti vyplynula z potreby dôslednejšej obhajoby práv detí a bola krokom dopredu už vtedy existujúcej skupiny dobrovoľníkov, ktorí od roku 1980 organizovali pre deti z detských domovov rôzne športové a turistické podujatia, v rámci všestrannej výchovy detí odkázaných na náhradnú  starostlivosť.

Hlavný cieľ Detského centra Slovensko sa od roku 1990 vyprofiloval. Celoslovenská pôsobnosť tejto organizácie bola užšie zameraná na deti a mládež, odkázanú na náhradnú starostlivosť, teda na deti a mládež, ktoré z rôznych príčin nemôžu byť vychovávané vlastnou biologickou rodinou. Ostatným kategóriám, najmä zdravotne postihnutým deťom pomáhajú dobrovoľníci DC v rámci voľných kapacít.

Angažovanosť Detského centra Slovensko pre pomoc deťom a mládeži, odkázaným na náhradnú starostlivosť sa pohybuje viacerými smermi a možno ju označiť za sociálnu a ekonomickú:


PRIORITA 1

Vytváranie podmienok na efektívnejšie formy náhradnej starostlivosti o deti, zriaďovanie profesionálnych náhradných rodín, podpora sanácie nefunkčnej rodiny a podpora náhradných rodinných foriem starostlivosti o deti

V roku 1999 založilo DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO prvý neštátny virtuálny detský domov NÁHRADNÉ RODINY, ktorý má v súčasnosti naplnenú kapacitu na 51 detí  v 15-tich profesionálnych náhradných rodinách a v diagnostickej skupine, ktorá je zameraná na diagnostiku detí umiestnených súdom na výchovné opatrenia a na pobyty detí na základe dohody s rodičom.

Na Slovensku žije v klasických, ale už nie v internátnych detských domovoch s prevládajúcou kolektívnou výchovou v 8 - 10 členných samostatných skupinách, ešte stále viac ako 3 tisíc detí vo veku od 0 do 25 rokov. Treba spomenúť, že ešte vo veľa prípadoch ide o zariadenia nie celkom dodržiavajúce základné práva detí. Aj keď štátna správa sa snaží urobiť nápravu aj v tejto oblasti, ide to len veľmi pomaly, častokrát bez hlbšieho uplatňovania vedeckých poznatkov. Deti, teda už dospelí občania po odchode z týchto zariadení, nie sú stále dostatočne pripravení na samostatný život a stále veľa z nich ostáva v kategórii sociálne odkázaných občanov. Viac ako 7000 detí  je umiestnených v adopcii, či pestúnskej starostlivosti. Tieto deti mali väčšie šťastie, o ich výchovu sa starajú náhradní rodičia.

Dnes môžeme hovoriť už nie o novej ale stále efektívnejšej forme ústavnej náhradnej starostlivosti, a to o výchove v profesionálnych náhradných rodinách, do ktorých sa dostávajú deti do 6 rokov povinne zo zákona a aj deti staršie, ktoré sa nedostanú do adopcie, či pestúnskej starostlivosti a nemusia zostávať v objektoch štátnych detských domovov. Dnes je v detských domovoch štátnych aj neštátnych zamestnaných viac ako 700 profesionálnych rodičov, v ktorých je umiestnených viac ako 1500 detí. Zavádzanie profesionálnych náhradných rodín bolo možné už od roku 1993, kedy ich zriaďovanie prvýkrát podporil zákon o školských zariadeniach, sprevádzané nemalými problémami. Obrat k efektívnejšiemu využívaniu inštitútu profesionálnych náhradných rodín sa očakával od začiatku roku 2006, kedy sa naplno začal uplatňovať nový zákon o sociálno právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Aj napriek tomu, že umiestňovanie detí do profesionálnych náhradných rodín je uzákonené a v rámci ústavnej starostlivosti na prvom mieste, deje sa tak v mnohých prípadoch ešte stále nie bez problémov.


PRIORITA 2

Psychosociálna a ekonomická pomoc mládeži a dospelým občanom, ktorí absolvovali pobyt v zariadení náhradnej starostlivosti, bezprostredne po ukončení nariadenej ústavnej starostlivosti.

Úlohou psycho-sociálnej pomoci DC-SK je pomoc občanom, ktorí absolvovali výchovu v zariadeniach náhradnej ústavnej starostlivosti. Túto úlohu plnilo od roku 1996 KCM - Krízové centrum pre mládež, ale už od roku 2005 sú tieto aktivity bez „hlavičky“ KCM určené predovšetkým klientom – už dospelým občanom, ktorí absolvovali náhradnú starostlivosť v DD NR DC-SK a sporadicky aj iným klientom, ktorí absolvovali NS.


PRIORITA 3

Pomoc deťom a mládeži, ktoré už sú zaradené v zariadeniach náhradnej ústavnej starostlivosti aj v náhradnej rodinnej starostlivosti, vytváraním vhodných podmienok na ich všestranný rozvoj, so zameraním na úspešnú integráciu do života v spoločnosti.

Pomoc zariadeniam ústavnej náhradnej starostlivosti a deťom, ktoré už sú umiestnené v inštitucionálnej starostlivosti detských domovoch SR, bola náplňou DETSKÉHO CENTRA  SLOVENSKO už v jeho historických počiatkoch, kedy jeho zakladajúcemu kolektívu ešte nebolo spoločenským zriadením umožnené založiť neštátnu organizáciu mimo existujúcich zložiek Národného frontu. V rámci tejto pomoci DC-SK organizuje v súčasnosti každoročne Plavecké preteky detí a mládeže z detských domovov SR, Šachový turnaj detí a mládeže z detských domovov SR, Preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov SR, Majstrovstvá DeD SR vo futbale a účasť víťaza Majstrovstiev DeD SR vo futbale na majstrovstvách sveta. Organizácia pôvodných aktivít -  Stolnotenisový turnaj DeD SR, Zimné športové hry - zjazdové a bežecké disciplíny detí a mládeže z DeD SR bola zatiaľ najmä z ekonomických dôvodov od roku 2006 pozastavená.

Neodmysliteľnou súčasťou tejto oblasti činnosti DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO je organizácia v minulosti aj zimných, dnes už len letných táborových stretnutí pre deti a mládež z detských domovov a krízových centier. V roku 2016 to už bude XXXIV. ročník. Zimné tábory organizuje DC-SK len pre deti v priamej starostlivosti Domova detí Náhradné rodiny DC-SK.

Letné horské stanové tábory pre deti a mládež vo veku 12-25 rokov organizovalo DC-SK každoročne nepretržite už od roku 1981 v 2 - 3 mobilných stanových základniach s celkovým počtom cca 110 stanov (220 lôžok), ktoré boli stavané v rôznych kútoch Slovenska, v okruhu cca 100 km od Ružomberka. Stabilná stanová základňa bola od roku 2001 na Podsuchej na pomedzí N. Tatier a V. Fatry. Menšie deti vo veku 3 - 11 rokov rekreovalo DC-SK každoročne vo vlastnom Rekreačnom zariadení Reváň pod Kľakom s dennou kapacitou 110 miest a  v objektoch DC-SK v Ružomberku. Dnes z dôvodu veľkej náročnosti na organizáciu DC-SK upustilo od stanových táborov, táborové stany a tee-pee stany stavia už len ako doplnok pri pevných objektoch.

PRIORITA 4


Spolupráca s príbuznými organizáciami doma i v zahraničí, v oblasti výmeny informácií, tvorby právnych úprav a ochrany detí a mládeže v náhradnej starostlivosti.

V rámci spolupráce s príbuznými a inými organizáciami, Detské centrum Slovensko spolupracovalo so Slovenskou humanitnou radou, kde malo aj zastúpenie v Predsedníctve SHR po 4 volebné obdobia. Na poli transformácie detských domovov v minulosti viac dnes už menej spolupracovalo DC-SK najmä s Centrom Návrat, s Asociáciou náhradných rodín a s OZ Úsmev ako dar pri návrhoch riešení legislatívnych úprav náhradnej starostlivosti. 26. februára 1991 vtedy ešte riaditeľ Detského centra Slovensko PaedDr. Viktor Blaho inicioval založenie Fóra pracovníkov detských domovov v SR, ktoré o rok neskôr bolo premenované na Úniu pracovníkov detských domovov. V roku 2004 iniciovalo DC-SK spoluprácu neštátnych detských domovovo v SR, ktorá vyústila v roku 2006 do založenia Združenia zástupcov neštátnych detských domovov.

Zo zahraničných partnerov DC-SK spolupracovalo v roku 1992 s departementom Montpellier vo Francúzsku,  s Kinderdorf Pestalozzi Trogen vo Švajčiarsku, s Kanceláriou francúzsko-slovenského priateľstva vo Francúzsku. V roku 2003 nadviazalo DC-SK spoluprácu s francúzsko - nemeckou televíziou ARTE na dokumentárnom filme o náhradných rodinách na Slovensku, ktorý sa prvýkrát vysielal na ARTE 27. mája 2004. V apríli roku 2003 navštívili 4 zástupcovia DC-SK priateľov z Nadácie Náš Dom a Združenia náhradných rodičov (Stowarzysenie Zastepczego Rodzicielstwa) v Poznani, za účelom nadviazania spolupráce a zistenia situácie o náhradnej starostlivosti v Poľsku. V júli roku 2008 brigádovalo na majetku Detského centra 75 priateľov z Virginie v USA. V súčasnosti spolupracuje DC-SK s talianskou organizáciou UISP - Unione Italiana Sport Per tutti na projekte IRISES zameranom na ochranu práv detí žijúcich v ústavnej náhradnej starostlivosti a v rámci V4 - Vyšegrádskej štvorky sa zúčastňuje spoločných aktivít zameraných na podporu mládeže žijúcich v zariadeniach náhradnej starostlivosti týchto krajín.

 

 

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 

Klikni ? ÚVODNÁ STRÁNKA ? Klikni

 

 


 
DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!