Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum > Prezident DC-SK SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Prezident DC-SK Vytlač článok Vytlač článok
vblprezident_180_225

PaedDr. Viktor Blaho,
prezident(e-mail code)detskecentrum.sk

Zakladateľ a prezident DC-SK od roku 1996 (predchádzajúce volebné obdobia Ing. Dana Hrčková do 1992 a Ing. Juraj Pšeno do 1996).

Päť volebných období, až do roku 2013 bol členom Predsedníctva Slovenskej humanitnej rady, Súčasné volebné obdobie od 1. 2.2018 bol opäť zvolený do funkcie predsedu  Združenia zástupcov neštátnych detských domovov v SR.

Viktor Blaho je zakladajúci člen Detského centra Slovensko, založené v roku 1990. Od konca roku 1979 do založenia DC-SK pod jeho vedením organizoval kolektív priateľov - dobrovoľníkov rôzne športové a turistické podujatia, najmä letné tábory, pre deti a mládež z detských domovov v SR, najprv na regionálnej, potom na celoslovenskej úrovni, aj v spolupráci s ÚV ČSZTV. Bol iniciátorom založenia Fóra pracovníkov detských domovov v SR, ktoré vzniklo 26. februára 1990 v Banskej Bystrici, a ktoré sa neskôr pretransformovalo na Úniu pracovníkov detských domovov. V rokoch 1994 - 1996 bol členom Predsedníctva slovenského FICE - Medzinárodá federácia výchovných komunít. Od začiatku roku 1995 do konca roku1997 aktívne spolupracoval s Úradom vlády SR na prechode detských domovov z pod rezortu školstva pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, čím prispel svojim dielom k Transformácii náhradnej starostlivosti na Slovensku. V roku 2004 inicioval spoločné stretnutia riaditeľov neštátnych detských domovov v SR, ktoré v roku 2006 vyústilo do založenia občianskeho združenia Združenie zástupcov neštátnych detských domovov v SR. Od roku 1997 je členom rôznych pracovných skupín a komisií pri MPSVaR SR. Viktor Blaho zdôrazňuje prioritu biologickej rodiny, a pokiaľ táto nie je schopná postarať sa o vlastné deti, presadzuje, aby sa náhradná starostlivosť o deti vykonávala v maximálne možnej miere v náhradných rodinách. Z jeho iniciatívy ako autora projektu v roku 1998 založilo Detské centrum Slovensko prvý virtuálny neštátny detský domov NÁHRADNÉ RODINY DC-SK, v roku 2019 pretransformovaný na Centrum pre deti a rodiny DC-SK, ktorý sa stará o deti len v profesionálnych náhradných rodinách, za čol bol ocenený cenou DAR ROKA 2000, ako hlavný laureát, vyhlasovanou Slovenskou humanitnou radou.

Od roku 1975 ako absolvent ŠASŠ v Dolnom Kubíne  pracoval v Detskom diagnostickom ústave v Ružomberku (v súčasnosti Diagnostické centrum v Ružomberku) ako vychovávateľ. Vysokoškolské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave ukončil v roku 1986. Na Pedagogickej fakulte UK vyštudoval špeciálnu pedagogiku pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. V roku 1990 na PF UK absolvoval štátnu rigoróznu skúšku a získal titul "doktor pedagogiky". Od roku 1985 do roku 1987 učil na Osobitnej škole v Ružomberku. V septembri 1987 nastúpil do funkcie prvého riaditeľa Ústavu sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti a mládež v Ružomberku, ktorú vykonával až do júna 1992. V období od začiatku roku 1980 až do konca roku 1990 viedol v miestnom detskom domove záujmovú športovú a turistickú činnosť ako dobrovoľný externý pracovník - vedúci  turistického oddielu mládeže pri TJ BZVIL - TOM. Od roku 1992 (od 1990 do 1992 ako dobrovoľník) vykonával profesionálne  funkciu riaditeľa Detského centra a od 1. januára 1997 bol zvolený do funkcie prezidenta DC-SK, ktorú vykonáva bez prerušenia aj v  súčasnom štvorročnom volebnom období 2020 - 2024.

Viktor Blaho sa narodil 13. augusta 1955 v Bánovciach nad Bebravou, je ženatý a má 3 deti.DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!