Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum > Organizačná štruktúra SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Organizačná štruktúra Vytlač článok Vytlač článok

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA DOBROVOĽNÍKOV DC-SK

Margita Pastorková
1. Mgr. Margita Pastorková,              
B. Bystrica

Renata Mudičková

2. PaedDr. Renáta Mudičková,

Likavka

Viktor Blaho

3. PaedDr. Viktor Blaho

Ružomberok
Maroš Práznovský

4. Marián Práznovský,                      
Hriňová

Juraj Pšeno
5. Ing. Juraj Pšeno,                        
Likavka,                                         
Andrea Petrášová

6. Mgr. Andrea Petrášová,

Prievidza

 

 

 

 

 

 

 

7. Bc. Helena Kutlíková,

Dolný Kubín                                      
Maertin Machciník
8. Mgr. Martin Machciník,                   
Vysoká nad Kysucou
Róbert Vessa
9. Mgr. Róbert Vessa,
Žilina  
10. Mgr. Irena Čisárová,
Bratislava 11. Mgr. Igor Gombík,                           
Stupava                                               

12. Mgr. art. Roman Večerek,              
Dolný Kubín

 

 

 

 

 

 

 

13. Mgr. Miroslav Belica,

Tŕnie
Peter Bohun

14. Peter Bohúň,

Slovenský Grob
Mária Peťová
15. Mgr. Mária Peťová,                           
Ružomberok                                         
Jano Makovník
16. Ján Makovník,                                   
Hriňová                                                   
Juraj Vessa
17. Juraj Vessa,                                
Ružomberok

Radim Blaho

18. Mgr. art. Radim Blaho,

Wolfstahl, Rakúsko
Viktor Blaho ml.
19. Mgr. Viktor Blaho ml., ..............
Ružomberok

Miroslav Borák

20. PaedDr. Miroslav Borák,

Ružomberok

Júlia Tomasčíková

21. Júlia Tomaščíková,

Žilina
Silvia Pančíková

22. PhDr. Silvia Pančíkova,

Ružomberok

 

 

 

 

 

 

 

23. Mgr. Veronika Domanická, ... .......
Liptovský Mikuláš

j_kulinova_100_120

24. Mgr.Jaroslava Nemčíková ........... ......

Oravský Podzámok

Soňa Balážová

25. Mgr. et Bc. Soňa Balážová

Partizánske

Linda Halušková

26. Mgr. Linda Halušková .....................

Ružomberok

 

 

 

 

 

 

 

.27. Eva Fričová, Ružomberok

 

 

 

 

 

 

28. Mgr. Peter Onofrej, Martin

 


PRIATELIA DC-SK, zapájajúci sa do činnosti

 

1. Alžbeta Sekanová, Likavka

2. Veronika Kostolániová, Volkovce

3. Miroslav Kanka, Spišská Nová Ves

4. Mgr. Irena Machciníková, Vysoká nad Kysucou

5. Petra Blahová

 


NAJVYŠŠÍ R
OZHODOVACÍ ORGÁN GRÉMIUM DC -SK

1. Mgr. Margita Pastorková, Banská Bystrica
2. PaedDr. Renáta Mudičková, Likavka,
3. Marián Práznovský, Hriňová,
4. PaedDr. Viktor Blaho, Ružomberok,
5. Ing. Juraj Pšeno, Likavka,
6. Mgr. Andrea Petrášová, Prievidza,
7. Mgr. Martin Machciník, Vysoká nad Kysucou
8. Mgr. Róbert Vessa, Žilina,
9. Mgr. Igor Gombík, Stupava,
10. Mgr. art. Roman Večerek, Dolný Kubín,
11. Peter Bohúň, Slovenský Grob,
12. Mgr. Mária Peťová, Ružomberok,
13. PaedDr. Miroslav Borák, Ružomberok,

14. PhDr. Silvia Pančíková, Ružomberok
15. Júlia Tomaščíková, Žilina,

16. Mgr. Veronika Domanická, Lipt. Mikuláš

17. Mgr. Linda Halušková, Ružomberok

18. Mgr. Soňa Balážová, Partizánske

19. Mgr. Peter Onofrej, Martin

20. Bc. Helena Kutlíková


PREDSEDNÍCTVO DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO

1. Viktor Blaho, prezident DC
2. Maroš Práznovský, člen
3. Veronika Domanická, člen
4. Róbert Vessa, člen
5. Juraj Pšeno, člen
6. Roman Večerek, člen
7. Mária Peťová, člen


REVÍZNA KOMISIA DC -SK


1. Peter Onofrej, člen
2. Linda Halušková, člen
3. Renáta Mudičková, predseda


PREZIDENT DC-SK

Viktor Blaho

 

KANCELÁRIA DC-SK

Mgr. Magda Jurgošová - účtovné oddelenie, účtovný servis náhradným rodinám,

PhDr. Silvia Pančíková - oddelenie náhradnej starostlivosti, informačný servis pre oblasť náhradnej starostlivosti DC,
Mária Jurštáková - hospodárka DC,ORGANIZAČNÉ JEDNOTKY DC-SK čiastočne hospodáriace samostatne

Detský domov NÁHRADNÉ RODINY DC-SK

Denná kapacita: 41 detí


PhDr. Silvia Pančíková - riaditeľka, sociálna pracovníčka, poradenská činnosť pre náhradných rodičov, vedúca špeciálnej prípravy pre profesionálnych rodičov
Mgr. et. Bc. Soňa Balážová - psychológ, poradenská činnosť pre náhradných rodičov DC, soc. pracovník
PaedDr. Viktor Blaho - špeciálny pedagóg, zodpovedný zástupca akreditovaného subjektu
PaedDr. Miroslav Borák - špeciálny pedagóg

Mgr. Lenka Čepová - sociálna pracovníčka

náhradní rodičia - 15 profesionálnych náhradných rodičov
Magda Jurgošová - účtovné oddelenie, účtovný servis náhradným rodinám
Mária Jurštáková - vedúca kuchyne, skladové hospodárstvo

Kvetoslava Hladišová - oddelenie údržby,

Miroslav Bystričan - oddelenie údržby

 

 

Táborové stretnutia DC-SK pre deti a mládež z prostredia náhradnej starostlivosti (zimné,  jarné, letné)


Denná kapacita: 200 - 300 miest

PaedDr. Viktor Blaho - náčelník táborov

Mgr. Veronika Domanická - zdravotné zabezpečenie
vedúci táborových turnusov - vyškolení táboroví pracovníci na funkciu vedúceho tábora

Celoslovenské športové súťaže pre deti a mládež z prostredia náhradnej starostlivosti

predsedovia - organizačných štábov jednotlivých podujatí,
riaditelia - jednotlivých pretekov,


Mgr. Andrea Petrášová - organizácia športových aktivít DC
Mgr. Veronika Domanická - zdravotné zabezpečenie


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

oetker_logo_2009_150_151

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR zo 6. 5.2019


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2019

 

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!