Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum > Organizačná štruktúra SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Organizačná štruktúra Vytlač článok Vytlač článok

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA DOBROVOĽNÍKOV DC-SK

Margita Pastorková
1. Mgr. Margita Pastorková,              
B. Bystrica

Renata Mudičková

2. PaedDr. Renáta Mudičková,

Likavka

vblprezident_100_125

3. PaedDr. Viktor Blaho

Ružomberok
Maroš Práznovský

4. Marián Práznovský,                      
Hriňová

Juraj Pšeno
5. Ing. Juraj Pšeno,                        
Likavka,                                         
Andrea Petrášová

6. Mgr. Andrea Petrášová,

Prievidza

 

7. Bc. Helena Kutlíková,

Dolný Kubín                                      
Maertin Machciník
8. Mgr. Martin Machciník,                   
Vysoká nad Kysucou
Róbert Vessa
9. Mgr. Róbert Vessa,
Žilina  

10. Mgr. Irena Čisárová,
Bratislava 
11. Mgr. Igor Gombík,                           
Stupava12. Mgr. art. Roman Večerek,              
Dolný Kubín

 

Peter Bohun

13. Peter Bohún,

Slovenský Grob
Mária Peťová
14. Mgr. Mária Peťová,                           
Ružomberok                                         
Jano Makovník
15. Ján Makovník,                                   
Hriňová                                                   
Juraj Vessa
16. Juraj Vessa,                                
Ružomberok

Radim Blaho

17. Mgr. art. Radim Blaho,

Wolfstahl, Rakúsko
Viktor Blaho ml.
18. Mgr. Viktor Blaho ml., ..............
Ružomberok

Miroslav Borák

19. PaedDr. Miroslav Borák,

Ružomberok

Júlia Tomasčíková

20. Júlia Tomaščíková,

Žilina
Silvia Pančíková

21. PhDr. Silvia Pančíkova,

Ružomberok

 

22. Mgr. Veronika Domanická, ... .......

Liptovský Mikuláš

j_kulinova_100_120

23. Mgr.Jaroslava Nemčíková ........... ......

Oravský Podzámok

Soňa Balážová

24. Mgr. et Bc. Soňa Balážová

Partizánske

Linda Halušková

 

25. Mgr. Linda Halušková, Ružomberok

26. Mgr. Peter Onofrej, Martin

27. Mgr. Roman Vrabko, Likavka

28. Dária Rambalová, Beňadovo

29. Mgr. Petra Blahová

 

PRIATELIA DC-SK, zapájajúci sa do činnosti

 

1. Karol Olejník, Ružomberok,

2. Dana Gavurová, Ružomberok

 

NAJVYŠŠÍ ROZHODOVACÍ ORGÁN GRÉMIUM DC -SK

1. PaedDr. Renáta Mudičková, Likavka
2. Marián Práznovský, Hriňová
3. PaedDr. Viktor Blaho, Ružomberok
4. Ing. Juraj Pšeno, Likavka
5. Mgr. Andrea Petrášová, Prievidza
6. Mgr. Martin Machciník, Vysoká nad Kysucou
7. Mgr. Róbert Vessa, Žilina
8. Mgr. art. Roman Večerek, Dolný Kubín
9. Peter Bohún, Slovenský Grob
10. Mgr. Mária Peťová, Ružomberok
11. PaedDr. Miroslav Borák, Ružomberok

12. PhDr. Silvia Pančíková, Ružomberok
13. Júlia Tomaščíková, Žilina

14. Mgr. Veronika Domanická, Lipt. Mikuláš

15. Mgr. Soňa Balážová, Partizánske

16. Mgr. Peter Onofrej, Martin,

17. Mgr. Roman Vrabko, Likavka

18. Ján Makovník, Hriňová


PREDSEDNÍCTVO DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO

1. Viktor Blaho, prezident DC-SK
2. Maroš Práznovský, člen
3. Renáta Mudičková, člen
4. Róbert Vessa, člen
5. Miroslav Borák, člen
6. Peter Onofrej, člen
7. Mária Peťová, člen

REVÍZNA KOMISIA DC -SK


1. Helena Kutlíková, člen
2. Soňa Balážová, člen
3. Roman Večerek, predseda

PREZIDENT DC-SK

Viktor Blaho

 

KANCELÁRIA DC-SK

Mariana Matajová - účtovné oddelenie, účtovný servis náhradným rodinám,

PhDr. Silvia Pančíková - oddelenie náhradnej starostlivosti, informačný servis pre oblasť náhradnej starostlivosti,
Mária Jurštáková - hospodárkaORGANIZAČNÉ JEDNOTKY DC-SK čiastočne hospodáriace samostatne

CENTRUM PRE DETI A RODINY DC-SK

 

PaedDr. Viktor Blaho, štatutárny zástupca zriaďovateľa,

PhDr. Silvia Pančíková - riaditeľka CDR DC-SK, zodpovedný zástupca akreditovaného subjektu, poradenská činnosť pre náhradných rodičov, vedúca špeciálnej prípravy pre profesionálnych náhradných rodičov,
Mgr. Katarína Poliaková - psychológ pre PNR, poradenská činnosť pre náhradných rodičov DC-SK, filiálna terapia

Mgr. Alžbeta Šramová - psychológ pre diagnostickú skupinu,

Mgr. Vojtech Knapek - vychovávateľ,

Mgr. Petra Blahová - vychovávateľka,

Michaela Jánošíková - pom. vychovávateľka,

Mgr. Oľga Walton Barcajová - pom. vychovávateľka,

Anna Máliková - pom. vychovávateľka,

Mgr. Jana Kolárová - sociálna pracovníčka,

Mgr. Lenka Demková - sociálna pracovníčka,

Náhradní rodičia - 14 profesionálnych náhradných rodičov,

Mariana Matajová - účtovné oddelenie, účtovný servis náhradným rodinám,
Mária Jurštáková - vedúca kuchyne, skladové hospodárstvo,

Kvetoslava Hladišová - oddelenie údržby,

Lubomír Šišovský - oddelenie údržby

 

Táborové stretnutia DC-SK pre deti a mládež z prostredia náhradnej starostlivosti (zimné,  jarné, letné)


PaedDr. Viktor Blaho - náčelník táborov

Mgr. Veronika Domanická - zdravotné zabezpečenie
vedúci táborových turnusov - vyškolení táboroví pracovníci na funkciu vedúceho tábora

Celoslovenské športové súťaže pre deti a mládež z prostredia náhradnej starostlivosti

predsedovia - organizačných štábov jednotlivých podujatí,
riaditelia - jednotlivých pretekov,


Mgr. Andrea Petrášová - organizácia športových aktivít DC
Mgr. Veronika Domanická - zdravotné zabezpečenieDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!