Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum > Faktografia a referencie SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Faktografia a referencie Vytlač článok Vytlač článok
Fakty:

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO je najstaršou dobrovoľníckou organizáciou tohto druhu na Slovensku, ktorej kolektív sa začal formovať od roku 1979.

V roku 1981 založil kolektív priateľov tradíciu Letných táborových stretnutí detí z detských domovov, pre až 1700 detí ročne. V súčasnosti Detské centrum Slovensko organizuje letné tábory prioritne pre deti z rôznych foriem náhradných rodín pre cca 300 detí.

V roku 1983 založil kolektív priateľov tradíciu celoslovenských zimných a letných športových podujatí pre deti z detských domovov - zjazdové preteky, preteky v behu na lyžiach, štafety v behu na lyžiach, plavecké preteky, šachový turnaj, preteky turistickej zdatnosti, stolný tenis a futbal.

V roku 1990 založil kolektív priateľov Detské centrum, prvú slovenskú spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti.

V roku 1994 založilo Detské centrum prvé Krízové centrum pre mládež pomáhajúce mladým ľuďom, vychovaným v detských domovoch, pripraviť sa na samostatný život v spoločnosti.

V roku 1999 založilo Detské centrum prvý neštátny virtuálny detský domov NÁHRADNÉ RODINY DC, ktorý mal dennú kapacitu 41 detí, dnes 51 detí priamo v 16-tich profesionálnych náhradných nefalšovaných rodinách a v jednej diagnostickej skupine zameranej najmä na výchovné opatrenia uložené súdom, na vyšetrenia detí pred ich umiestnením do rôznych foriem náhradnej starostlivosti alebo naspäť do vlastnej rodiny a pre deti na základe dohody s ich rodičom ak potrebujú psycho-sociálnu pomoc.

 

Od roku 2006 Detské centrum vykonáva akreditovanú povinnú prípravu profesionálnych rodičov nie len pre svoje potreby ale aj pre potreby ostaných detských domovov.

 

V júni 2008 bolo občianske združenie DETSKÉ CENTRUM - Spoločnosť pre pomoc deťom v  SR, odkázaným na náhradnú výchovu, premenované na DETSKÉ CENTRUM. Názov označuje prvú slovenskú spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti. V marci 2014 bol názov DETSKÉ CENTRUM opäť zmenený z dôvodu aby bol zdôraznený jeho nadregionálny rozmer na DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO.

 

Hlavným cieľom Detského centra Slovensko do budúcnosti je dať náhradnú rodinu čo najväčšiemu počtu odkázaných detí, aby tiež mohli mať láskavú mamu a otca, samozrejme so snahou navrátiť im  predovšetkým vlastných rodičov.

Viktor Blaho
Detské centrum Slovensko, resp. jeho niektorí dobrovoľníci a zamestnanci obdržali počas dvanásťročnej praxe významné ocenenia - PaedDr. Viktor Blaho bol ako hlavný laureát ocenený z rúk podpredsedu NR SR Bélu Bugára Cenou Slovenskej humanitnej rady DAR ROKA 2000, za prejav ľudskosti a pomoci blížnemu, preukázaný konkrétnym činom a profesionálnu náhradnú matku Detského centra pani Danku Šamíkovú vyznamenal prezident SR v roku 2005 a odovzdal jej Pribinov kríž III. triedy za niekoľkoročnú starostlivosť o deti odkázané na náhradnú výchovu, počas ktorej vychovala so svojim manželom a ďalej vychováva spolu viac ako 20 detí. Boli to v histórii SR zatiaľ prvé a do dnes aj posledné ocenenia za náhradnú starostlivosť. <<Čítajte viac "Taká normálna rodinka".>>DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO je vlastníkom kombinovanej ochrannej známky na logo a názov Detské centrum, zapísanej v registri na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod číslom 193061.

Detské centrum Slovensko je členom SLOVENSKEJ HUMANITNEJ RADY  a členom ZDRUŽENIA ZÁSTUPCOV NEŠTÁTNYCH DETSKÝCH DOMOVOV V SR, kde má zastúpenie aj vo výbore  tohto združenia.
Prezident  Detského centra Slovensko PaedDr. Viktor Blaho bol zakladateľom tohto združenia a od roku 2006 jeho prvým predsedom.

DETSKÉ CENTRUM na poštovej známke

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 1. 6. 1998 príležitostnú poštovú známku Detské centrum (Spoločnosť pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu) s nominálnou hodnotou 3 Sk.

Detské centrum
Katalógové číslo: 151 Ilustračný motív na známke: Lívia Mereničová(11-ročná) Autor loga Detského centra: Pavol Rusko Grafická úprava a rytina známky: Martin Činovský Deň vydania: 1. 6. 1998 Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou Náklad známok: 3 435 000 ks

Autor motívu na FDC: Ivana Arbetová (9-ročná) Návrh na pečiatku: Martin Činovský s použitím kresby Zuzky Taščicovej (4-roky) Tlačiareň FDC: Kníhtlač Gerthoffer, Zohor Technika tlače FDC: ofset Náklad FDC: l0 000 ks

Celá emisia používa výtvarné práce detí zo súťaže o návrh na známku. Na známke je maľba Lívie Mereničovej (11-ročnej) zobrazujúca motýľa a dúhu, doplnená o logo Detského centra. Autor grafickej úpravy emisie Martin Činovský, ktorý je súčasne aj rytcom známky.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach .

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Ružomberok. Na FDC je maľba Ivany Arbetovej (9-ročnej) zobrazujúca rozprávkový strom. Na pečiatke je kresba dievčatka (autorka kresby Zuzka Taščicová, 4-ročná). FDC vytlačila tlačiareň Kníhtlač Gerthoffer, Zohor 4-farebným ofsetom.

obalka
Známka platí v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 6. 1998 až do odvolania.

Ďalšie informácie na: Katalóg poštových známok


Klikni ? ÚVODNÁ STRÁNKA ? KlikniDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!