Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Zamestnáme fundraiser-a SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Zamestnáme fundraiser-a
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Zamestnáme fundraiser-a Vytlač článok Vytlač článok

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO zamestná fundraiser-a pre fundraising, získavanie finančných a materiálnych prostriedkov na zabezpečenie poslania DC-SK


Miesto výkonu práce: Detské centrum Slovensko, K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok

 

Nástup: podľa dohody

 

Hlavná pracovná náplň:

aktívna komunikácia so sponzormi DC-SK, oslovovanie a evidencia darcov, organizácia plánovaných  fundraisingových aktivít, vedenie kolektívu dobrovoľníkov pre fundraising DC-SK.

 

Podmienky:

Vzdelanie minimálne SŠ alebo VŠ ekonomického alebo iného zamerania, jazykové schopnosti - AJ, skúsenosti so sociálnym marketingom sú vítané, bezúhonnosť, organizačné schopnosti pri vedení doborovoľníkov, vodičský preukaz min. skupiny B - aktívne vedenie motorového vozidla, ochota vzdelávať sa vo fundraisingových zručnostiach.

 

Nástupná mzda a iné:

základná mzda Euro 500,-  + mesačne výkonnostné odmeny z objemu fundraisingových aktivít do výšky 0 - 200% základnej mzdy, polročné odmeny, stravenky.

 

Ubytovanie: dočasne je možné zabezpečiť aj ubytovanie.

 

Kontakt:

detskecentrum(e-mail code)detskecentrum.sk

 

Výberové konanie:

žiadosť, štrukturovaný životopis, motivačný list, posielajte na e-mailovú adresu do 31. 1.2017. Na osobný pohovor pozývame telefonicky, preto v žiadosti uveďte aj telefónne číslo. Pohovor sa uskutoční v Detskom centre Slovensko, K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok.

 

 

PaedDr. Viktor BLaho

Detské centrum Slovensko

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE


Detské centrum Slovensko

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk


Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

oetker_logo_2009_150_151

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

logo_zoo_200_195

 

 

 

villabetula20171127_198

 

 

 

uisp_150

 

Spolupráca s talianskou organizáciou Unione Italiana Sport Per tutti v rámci projektu IRISES - INTERNATIONAL ROMA INTEGRATION TROUGH STAKEHOLDERS EXCHANGE OF SUCCESSFUL PRACTISES

 

 

 

index_225

ZF Slovakia

Dokumenty

Zákon o rodine

Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 330/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 215/2008 Z. z. a zákonom č. 466/2008 Z. z.

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Vyhláška MPSVaR SR č. 61 z 10. 2.2012, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MPSVaR SR č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 29. 3.2017, upravené pre rok 2014 o zmenu v KPČ


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2017

 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!