Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Pripravíme Vás na rolu profesionáneho rodiča SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Pripravíme Vás na rolu profesionáneho rodiča
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Pripravíme Vás na rolu profesionáneho rodiča Vytlač článok Vytlač článok

Detské centrum Slovensko organizuje náhradnú starostlivosť v profesionálnych náhradných rodinách už od roku 1999. Túto svoju prax zúročuje aj v špecializovanej akreditovanej povinnej príprave budúcich profesionálnych rodičov, ktoré budú v roku 2018 tiež dva:

 

23.02.2018

a

21.09.2018


so začiatkom o 15,00 v Detskom centre Slovensko na K. Sidora 136 v Ružomberku. Dĺžka kurzu je 60 hodín, osvedčilo sa stretávanie 1 krát týždenne po 6 hodín. Je možná aj dohoda medzi účastníkmi kurzu o frekvencii stretávania. Cena kurzu je 160,- €. Doporučujeme však, aby sa kurzu zúčastnil aj partner budúceho profesionálneho rodiča (niektorí zamestnávatelia medzi nimi aj Detské centrum Slovensko, to vyžadujú), pre ktorého máme špeciálnu cenu 80,- €.  Pre účastníkov kurzu, ktorí majú vysokoškolské špeciálno-pedagogické vzdelanie II. stupňa sa kurz po dohode s nimi skráti na 40 hodín a cena za kurz je 110,- €.


Záujemca je na kurz prijatý potvrdením e-mailovej, písomnej, telefonickej prihlášky organizátorom a zaplatením celej ceny za kurz, alebo zaplatením prvej splátky vo výške minimálne 50,- €, u partnera 25,- € na účet v TATRA BANKA 2928876551/1100Osnova kurzu prípravy budúcich profesionálnych rodičov klikni TU

 

 

Kontakty:

 

 

int_ded_150

 

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO,

K. Sidora 134

034 01 Ružomberok

 

vedúca kurzu PhDr. Silvia Pančíková

tel. 0903 725 109

e-mail: profirodiny(e-mail code)detskecentrum.sk

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 

 

 

 

 

Klikni ? ÚVODNÁ STRÁNKA ? Klikni


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk


Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

oetker_logo_2009_150_151

 

 

 

 

Ďalší partneri:

 

index_225

ZF Slovakia


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

 

villabetula20171127_198

 

 

 

uisp_150

 

Spolupráca s talianskou organizáciou Unione Italiana Sport Per tutti v rámci projektu IRISES - INTERNATIONAL ROMA INTEGRATION TROUGH STAKEHOLDERS EXCHANGE OF SUCCESSFUL PRACTISES

Dokumenty

Zákon o rodine

Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 330/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 215/2008 Z. z. a zákonom č. 466/2008 Z. z.

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Vyhláška MPSVaR SR č. 61 z 10. 2.2012, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MPSVaR SR č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 25. 4.2018, upravené pre rok 2014 o zmenu v KPČ


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2018

 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!